تعداد مقالات: 12,798

1 بررسی تاثیر نحوه آلوده سازی و تاثیر زمان روی قدرت بیمارگری دو قارچ (Beauveria bassiana (Balsamo و Vuillemin (Zimmerm.) Zare & W. Lecanicillium muscarium در کنترل حشرات کامل Bemisia tabaci
کیمیا کوهستانی؛ مهدی ضرابی؛ حسن عسکری؛ احمد بغدادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (90.55 K)

2 تعیین شرایط محیطی بهینه برای اسپورزایی قارچ Beauveria bassiana
حسن عسکری؛ محمد جعفر فارسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.38 K)

3 بررسی شرایط تولید آزمایشگاهی یکی از جدایه های ایرانی Beauveria bassiana vuill
هانا حاجی اللهوردی پور؛ مهران غزوی؛ عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.59 K)

4 سنجش درجات بیمار گری جدایه های ایرانی .Beaueria bassiana Vuill روی سن گندم .Eurygaster integriceps Put
هانا حاجی اللهوردی پور؛ مهران غزوی؛ عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.19 K)

5 زیست سنجی 7 جدایه ایرانی قارچ Beaueria Bassiana و جدایه استاندارد GHA روی حشره کامل سن گندم
ژینوس رستگار؛ مهران غزوی؛ کریم کمالی؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.77 K)

6 بررسی بیمارگری قارچ .Beauveria bassiana Bals. Viull روی کرم سبز یرگخوار برنج Naranga aenescens ( Lep.: Noctuidae ) Moore
محمود فاضلی دینان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ غلامرضا رسولیان؛ فرامرز علی نیا؛ مهرداد عمواقلی طبری؛ علیرضا طلایی حسنلویی؛ حامد غباری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.35 K)

7 اثر ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ روی برخی پارامترهای زیستی و تولیدمثلی مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Dip.: Tephritidae) تحت شرایط آزمایشگاهی
مصطفی غفوری مقدم؛ حسین برخوردار؛ علی اکبر عابدی؛ رویا نصیریان؛ زهرا گل پرور
مشاهده مقاله

8 بررسی آزمایشگاهی بیمارگری و تولید آنزیم دو جدایه قارچ Metarhizium anisopliae Metchnkov روی سن گندم ( Eurygaster integriceps Puton ( Hom: Scutelleridae
مهدی ترک؛ علیرضا بندانی؛ غلامرضا رسولیان؛ مرجان سیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.21 K)

9 بررسی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegate (Goeze) (Col.: Coccinellidae) با تغذیه از شته سبز گندم Sitobion avenae (Fabricius) (Hem.: Aphididae) روی گیاهان مختلف
مصطفی غفوری مقدم؛ علی گلی زاده؛ مهدی حسن پور؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ جبرئیل رزمجو
مشاهده مقاله

10 اولین گزارش گونه مگس گرده افشان (Exoprospora dispar Loew, 1869 (Dip.:Bombyliidae از ایران
رحیم عبدالهی مصباح؛ جاماسب نوذری؛ بابک قرالی
مشاهده مقاله

11 مقایسه مورفومتریک بال در جمعیت های کفشدوزک (Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae در برخی نقاط ایران
رحیم عبدالهی مصباح؛ جاماسب نوذری
مشاهده مقاله

12 گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران
اکبر بخشانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقایی راوری
مشاهده مقاله

13 کنترل مهمترین آفت انباری حبوبات با استفاده از گاز ازن
عارف معروف؛ زهرا تاجیک؛ الهام صنعتگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.19 K)

14 مقایسه مقاومت آنتی بیوزی شش رقم خیار گلخانه‌ای به کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی
سمیه محمدی؛ علی اصغر سراج؛ علی رجب پور
مشاهده مقاله

15 شناسایی قارچ Coniothyrium fuckelii به‌عنوان عامل شانکر ساقه رز گلخانه‌ای در همدان
رازک مهدیزاده نراقی؛ محمد حسن بختیاری
مشاهده مقاله

16 اولین گزارش ازChalara thielavioides عامل بیماریBlack root rot در نهالستان‌های گردوی استان همدان
رازک مهدیزاده نراقی؛ محمد حسن بختیاری؛ مزدشت گیتی
مشاهده مقاله

17 گزارشی ازAlternaria alternata عامل بیماری Alternaria blotch & leaf spot در انجیر Ficus carica
رازک مهدیزاده نراقی؛ امیر ارجمندیان؛ مزدشت گیتی
مشاهده مقاله

18 تاثیر غلظت های زیرکشنده اسپینوساد روی برخی از پارامترهای دموگرافی جمعیت پروانه برگ خوار توتGlyphodes pyloalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae)
فروزان پیری علی آبادی؛ احد صحراگرد؛ محمد قدمیاری
مشاهده مقاله

19 اولین گزارش زنبور(Hym.: Eupelmidae) Anastatus interruptus (Nikol'skaya)از ایران
زینب السادات بایگان؛ حسین لطفعلی زاده؛ محمد رضا زرگران؛ رعنا پورایوبی
مشاهده مقاله

20 خسارت نماتد مولد سیست چغندرقند بر خصوصیات کمی وکیفی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی
جمشید سلطانی ایدلیکی؛ مسعود احمدی؛ حسنعلی شهبازی؛ جواد رضایی
مشاهده مقاله

21 تهیه پایه گرده افشان چغندرقند مقاوم به نماتد مولد سیست چغندرقند
جمشید سلطانی ایدلیکی؛ مسعود احمدی؛ مژده کاکویی نژاد؛ جواد رضایی
مشاهده مقاله

22 مطالعه مورفولوژیک زنجرک‌های جنس (Hemiptera, Cicadellidae) Neoaliturus Distant, 1918 در استان کرمان و استفاده از ره‌یافت‌های مولکولی در تایید شناسایی‌؛ به همراه گزارش یک گونه جدید برای فون ایران
فرزاد پاکارپور راینی؛ جاماسب نوذری؛ وحید حسینی نوه؛ علی الماسی
مشاهده مقاله

23 تاثیر مدیریت تلفیقی شیمیایی و مکانیکی علف های هرز بر مقادیر سدیم، پتاسیم و نیتروژن مضره قند غده در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris ) در منطقه کرمانشاه
کامبیز بصیری؛ حسین نجفی؛ محمدجواد میرهادی؛ مژگان ویسی؛ سارا نیری
مشاهده مقاله

24 ارزیابی ساختار ژنتیکی در داخل و میان جمیعت‌های ایرانی Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی کنجد با استفاده از نشانگرURP-PCR
رضا صلاحلو؛ ناصر صفایی صفایی؛ مسعود شمس بخش
مشاهده مقاله

25 مقایسه ی قارچ کش کاربندازیم با Talaromyces flavus از لحاظ کنترل پژمردگی ورتیسلیومی سیب زمینی در شرایط مزرعه
لاله نراقی؛ امیر ارجمندیان؛ اصغر حیدری؛ کسری شریفی؛ عباس شهابی؛ همایون افشاری آزاد
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه