بررسی بیمارگری قارچ .Beauveria bassiana Bals. Viull روی کرم سبز یرگخوار برنج Naranga aenescens ( Lep.: Noctuidae ) Moore
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (50 K)
عنوان دوره: هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم باغبانی و گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
2گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
3گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
4بخش گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات برنج، رشت
5معاونت موسسه تحقیقات برنج مازندران، آمل
چکیده
کلیدواژه ها