زیست سنجی 7 جدایه ایرانی قارچ Beaueria Bassiana و جدایه استاندارد GHA روی حشره کامل سن گندم
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (36 K)
عنوان دوره: هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
3دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی
چکیده
کلیدواژه ها