تعیین شرایط محیطی بهینه برای اسپورزایی قارچ Beauveria bassiana
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (34 K)
عنوان دوره: هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، تهران، صندوق پستی 116-13185، تهران
2موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، صندوق پستی 116-13185، تهران
چکیده
کلیدواژه ها