اولین گزارش ازChalara thielavioides عامل بیماریBlack root rot در نهالستان‌های گردوی استان همدان
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
گردو در استان همدان با تولید سالانه 32 هزار تن، که بیش از 70 درصد آن به خارج از کشور صادر می گردد، طی بازدیدهایی که در سال 1392 از نهالستان‌های گردو بعمل آمد، علایم بیماری به صورت سیاه‌شدگی ریشه، طوقه و گسترش آن به سمت تنه و پوسیدگی مشاهده شد. نمونه‌های مشکوک به آزمایشگاه منتقل شد. از بافت‌های آلوده ریشه و ساقه که دارای علایم سیاه شدگی و پوسیدگی بودند در محیط کشت PDA بعد از ضدعفونی در هیپوکلریت سدیم 0.5 درصد کشت داده شد. تشتک‌ها در داخل انکوباتور در دمای 24-26 درجه سانتیگراد قرار داده شدند. بعد از گذشت پنج روز پرگنه عامل بیماری در روی محیط کشت ظاهر گردید. بر اساس مشخصات پرگنه و خصوصیات مورفولوژیک جدایه مورد نظر شناسایی شد و آزمون بیماری‌زایی جدایه صورت گرفت. پرگنه ابتدا به رنگ سفید و بعد از مدتی تیره رنگ متمایل به قهوه‌ای می‌شود. هیف‌ها و میسلیوم‌ها تیره رنگ و به صورت مستقیم و منفرد تشکیل شده و کنیدیوفورها یک سلولی و دارای دیواره عرضی در قاعده هستند. کنیدیوم‌ها، گاهی تیره و سیلندری با دیواره ضخیم و گاهی به صورت زنجیری روی فیالیدها تشکیل می‌شوند. گاهی کنیدیوم‌ها تخم مرغی شکل و تیره هستند که به آن‌ها آلورویوسپور می‌گویند. کلامیدسپورها با 6-3 دیواره ضخیم ملانینی به میزان زیاد تولید میشوند. میانگین اندازه طول کلامیدوسپور ها 7×11 میکرومتر و میانگین عرض 2.5×16 میکرومتر بود. مورفولوژی این گونه شباهت زیادی باCh. ovoidea Nag Raj & W.B. Kendr. 1975 دارد. با استفاده از منبع (Peyr, 1916) و (Barnet & Hunter, 1972) جدایه مورد بررسی Chalara thielavioides (Peyronel) Nag Raj & Kendr,1975 شناسایی شد. آزمون بیماری‌زایی این جدایه با رعایت اصول کخ انجام شد و نتیجه آن مثبت بود.
کلیدواژه ها