بررسی شرایط تولید آزمایشگاهی یکی از جدایه های ایرانی Beauveria bassiana vuill
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (34 K)
عنوان دوره: هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، تهران
2دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج
چکیده
کلیدواژه ها