تاثیر مدیریت تلفیقی شیمیایی و مکانیکی علف های هرز بر مقادیر سدیم، پتاسیم و نیتروژن مضره قند غده در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris ) در منطقه کرمانشاه
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
علف های هرز یکی از عوامل کاهش دهنده مهم محصولات زراعی محسوب می شوند. به منظور بررسی تاثیر روش های مکانیکی (با استفاده از کولتیواسیون)، شیمیایی (با استفاده از علف کش ها) و تلفیق آنها در کنترل علف های هرز، بر مقادیر سدیم، پتاسیم و نیتروژن مضره قند غده در مزارع چغندرقند، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 85-84 در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت کرمانشاه به اجرا در آمد. در این آزمایش نه تیمار مختلف از اختلاط علف کش های پس رویشی بتانال پروگرس آ.ام (360 گرم ماده موثردرهکتار) و سافاری (18گرم ماده موثردر هکتار) با سیتوگیت (دو در هزار) و همچنین کولتیواسیون در مرحله هشت برگی چغندرقند به همراه دو تیمار شاهد بدون کنترل و شاهد با کنترل کامل علف های هرز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمارهای کولتیواتور، کولتیواتور و تریفلوسولفورون متیل با مقادیر 83/2 ، 41/4 و 21/6 میلی اکی والان در یکصدگرم خمیر، به ترتیب بالاترین مقدار سدیم، نیتروژن مضره و پتاسیم قند را داشتند که در کل اثر کولتیواتور به دلیل تهویه خاک در کیفیت قند چغندرقند خوب بود.
کلیدواژه ها