خسارت نماتد مولد سیست چغندرقند بر خصوصیات کمی وکیفی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
نماتد مولد سیست چغندرقند ( Heterodera schachtii ) یکی از عوامل خسارت زای مزارع چغندرقند در استان خراسان می باشد. جهت بررسی تاثیر این نماتد بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در مزرعه با آلودگی طبیعی، داده های پنج ساله مربوط به آزمایشات مزرعه ای ارقام چغندرقند حساس و مقاوم به این نماتد مقایسه گردیدند. نتایج آماری نشان داد که در شرایط آلودگی، میانگین عملکرد ریشه ارقام مقاوم و حساس به ترتیب 55/57 و 29 تن در هکتار بود، این نتیجه بیان می کند که عملکرد ریشه در ارقام حساس بطور متوسط 47/8 درصد کاهش می یابد. میانگین عملکرد قند ناخالص و خالص در ارقام مقاوم به ترتیب 9/65 و 13/8 تن در حالیکه میانگین آنها در رقم حساس به ترتیب 4/5 و 3/65 تن در هکتار بدست آمد. به عبارت دیگر میزان کاهش عملکرد قند ناخالص و خالص در هکتار رقم حساس نسبت به میانگین ارقام مقاوم به ترتیب 65/52 و 55/16 درصد کاهش می یابد. صفات درصد قند ناخالص و خالص بین میانگین ارقام مقاوم و حساس اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در ناخالصی های ریشه، برخلاف پتاسیم و سدیم که در رقم حساس به ترتیب به میزان 8/17 و 67/12 درصد افزایش داشت، اما میزان نیتروژن مضره 55/32 درصد کاهش نشان داد. میزان ضریب قابل استحصال شکر در رقم حساس 5 درصد کاهش و برخلاف آن میزان قند ملاس 19/25 درصد افزایش داشت. نتیجه کلی اینکه نماتد مولد سیست چغندرقند در ارقام حساس به شدت عملکرد قند و ریشه را کاهش می دهد حال آنکه تاثیر چندانی بر روی درصد قند ندارد.
کلیدواژه ها