اولین گزارش زنبور(Hym.: Eupelmidae) Anastatus interruptus (Nikol'skaya)از ایران
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
در میان زنبورهای جمع آوری شده از بالاخانواده Chalcidoidea از مزرع برنج در شرق استان گیلان (شهرستان رودسر) طی تابستان 1391 نمونه‌هایی از خانواده Eupelmidae متعلق به جنس Anastatus مشاهده شد. این نمونه توسط نگارنده دوم تحت عنوان Anastatus intrruptus (Nikol'skaya, 1952) شناسایی شد. جنس و گونه آن برای فون ایران جدید هستند. ویژگی های مرفولوژیک افتراقی جنس و گونه و پراکنش جغرافیایی این گونه ارائه گردید. در ماده‌ها، چه گونه‌های کوتاه‌بال و چه گونه‌هایی که بال ‌در آنها طویل‌تر است تنها نوک انتهایی تخم‌ریز از غلاف خارج شده و قابل مشاهد است. لکه شفاف روی بال‌های جلویی در قسمت میانی و همچنین دو مثلث شفاف که تقریبا در نقطه میانی بین قاعده و انتهای بال وجود دارد، دیده می‌شود. این تقاطع شفاف بسیار گسترده و عریض است. این گونه قبلا فقط از ازبکستان گزارش شده است و برای اولین بار از ایران و از روی میزبان گیاهی برنج گزارش می‌شود.
کلیدواژه ها