بررسی تاثیر نحوه آلوده سازی و تاثیر زمان روی قدرت بیمارگری دو قارچ (Beauveria bassiana (Balsamo و Vuillemin (Zimmerm.) Zare & W. Lecanicillium muscarium در کنترل حشرات کامل Bemisia tabaci
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (91 K)
عنوان دوره: نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1گروه گیاهپزشکی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
2موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
3دانشگاه پیام نور استان تهران
چکیده
-
کلیدواژه ها