گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان‌جنوبی ، در سال 1392، تعداد 100 نمونه خاک از مناطق مختلف استان جمع‌آوری گردید. نماتدها با روش الک و سانتریفیوژ جداسازی و با روش تکمیل‌شده دگریس (De Grise, 1969) تثبیت و به گلیسرین منتقل شدند. از نماتدهای استخراج شده اسلایدهای میکروسکوپی تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت.پس از مشاهدات میکروسکوپی، اندازه‌گیری‌های لازم و رسم تصاویر به کمک لوله ترسیم انجام گرفت. سپس با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر به شناسایی گونه‌ها اقدام گردید.در بین گونه‌های مورد بررسی ، گونه Ditylenchus valveus نیز شناسایی گردید که برای فون نماتدهای ایران جدید می‌باشد.در این گونه، سر شیاردار، فاصله محل ریزش غده پشتی مری از گره‌های استایلت یک میکرومتر، طول استایلت 9-8 میکرومتر، موقعیت فرج در فاصله 04/81-28/74 درصدی بدن، سطوح جانبی بدن دارای شش شیار طولی ، کیسه عقبی رحم به طول 5/22-19 میکرومتر، دم در انتها گرد و به طول86-76 میکرومتر می‌باشد.
کلیدواژه ها