تاثیر غلظت های زیرکشنده اسپینوساد روی برخی از پارامترهای دموگرافی جمعیت پروانه برگ خوار توتGlyphodes pyloalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae)
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
پروانه برگ خوار توت (Glyphodes pyloalis Walker (Lepidoptera: Pyralidaeیکی از آفاتی است که باعث خسارت شدید به درختان توت در شمال ایران میشود. برگهای توت برای پرورش کرم ابریشم .Bombyx mori L استفاده میشوند، بنابراین این آفت میتواند با صنعت پرورش کرم ابریشم مداخله کند. در این بررسی، آزمایش زیست سنجی روی لارو سن پنجم یک روزه پروانه برگ خوار توت به روش غوطه ورسازی برگ انجام شد. به منظور ارزیابی اثرات زیرکشنده روی برخی پارامترهای دموگرافی پروانه برگ خوار توت، غلظتهای LC15و LC30 اسپینوساد با مقادیر 0/036و 0/121 پی پی ام استفاده شد.آزمایشها در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±75 درصد و شرایط نوری 8 :16 ساعت (تاریکی: روشنایی)،انجام شد. با استفاده از روش سم شناسی دموگرافی،جدول زندگی برای تخم های گذاشته شده توسط حشرات ماده ظاهر شده از لاروهای سن پنجم پروانه برگ خوار توت تیمار شده با غلظت های LC15 و LC30 اسپینوساد ایجاد شد. نرخ تولد(b)که میزان تولد روزانه به ازای هر فرد در جمعیت میباشد در تیمارهای اسپینوساد نسبت به شاهد کاهش و نرخ مرگ (d)در تیمارها نسبت به شاهد افزایش یافت.امید به زندگی ویژه سنی (exj) برای شاهد، LC15و LC30 اسپینوساد در مرحله تخم به ترتیب 34/25، 29/72 و 27/42، در لارو سن اول 30/75، 21/75 و 23/42، درسن دوم 28/25، 23/4 و 21/42، در سن سوم 25/25، 21/12 و 19/42، در سن چهارم 23/25، 20/05 و 16/65، در سن پنجم 19/25، 17/68 و 14/19، در پیش شفیرگی 16/21، 15/75 و 10/05، در شفیرگی 10/54، 10/49 و 9/28، در حشرات ماده 5/48، 4/91 و 4/75 و در حشرات نر 4/27، 3/92 و 3/71 روز بود. امید به زندگی با افزایش غلظت اسپینوساد در مقایسه با شاهد کاهش می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده غلظتهای زیرکشنده اسپینوساد احتمالا روی دینامیسم جمعیت پروانه برگ خوار توت بازخورد منفی داشته باشد.
کلیدواژه ها