اولین گزارش گونه مگس گرده افشان (Exoprospora dispar Loew, 1869 (Dip.:Bombyliidae از ایران
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
مگس های جنس Exoprosopa متعلق به زیر راسته Brachycera، بالاخانواده Bombylioidea و خانواده Bombyliidae هستند. لارو در اعضای این جنس پارازیتوئید شفیره بال غشاییان زیر راسته Apocrita بوده و حشرات کامل نیز از شهد گل ها تغذیه کرده و گرده افشان می باشند. با توجه به اهمیت این حشرات از دو نگاه تنظیم طبیعی جمعیت زنبورهای Apocrita و هم چنین گرده افشانی حشرات کامل در این جنس، اقدام به جمع آوری حشرات کامل در تاریخ مرداد 1391 با استفاده از تور در روستای ارنگه واقع در جاده چالوس استان البرز شد. گونه Exoprospora dispar Loew, 1869 به تعداد 3 ماده از منطقه مذکور جمع آوری شد که طبق کاتالوگ خانواده (Greathead & Evenhuis, 1999) این گونه تا به امروز از ایران جمع آوری نشده و به عنوان اولین گزارش از ایران محسوب می شود. شناسایی در سطح جنس توسط کلید (Greathead & Evenhuis (2001 و در سطح گونه توسط کلید (Paramonov (1928 انجام گرفت. شناسایی گونه مورد نظر توسط دکتر بابک قرالی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین تایید شد و نمونه ها در آزمایشگاه بیوسیتماتیک گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نگهداری می شوند.
کلیدواژه ها