مقایسه مقاومت آنتی بیوزی شش رقم خیار گلخانه‌ای به کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
کنه تارتن ترکستانیTetranychus turkestani (Ugarov & Nikolskii) (Acari; Tetranychidae) آفت بسیاری از محصولات گلخانه‏ای از جمله خیار می‌‌باشد. استفاده از ارقام مقاوم یکی از راهکارهای اساسی به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی در گلخانه‌ها می‌باشد. در این تحقیق مقاومت آنتی بیوزی شش رقم خیار گلخانه‌ای (هدیه، پویا، نگین، خسیب، میلاد قدیم و میلاد جدید) نسبت به کنه تارتن ترکستانی مورد بررسی قرار گرفت. از آزمایش غیر انتخابی برای بررسی برهمکنش میزبان گیاهی- آفت در شرایط آزمایشگاهی (دمای: 1±25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±50 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 16:8 ساعت) استفاده شد. همچنین پارامترهای زیستی کنه مزبور در آزمایشی دیگر با شش تیمار و 40 تکرار در شرایط مذکور ارزیابی شد. بر اساس نتایج این تحقیق، بیشترین نرخ خالص تولید مثل (ماده/نسل 19/5 ± 46/34 = R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (بر روز 001/0 ± 32/0=rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (02/0 ± 37/1= λ) و بیشترین میزان مرگ و میر کنه و خسارت وارده (25/0±40/4 واحد خسارت) روی رقم هدیه مشاهده شد. کنه تارتن ترکستانی بیشترین مدت زمان تکمیل یک نسل (T) خود را در ارقام میلاد قدیم و نگین (به ترتیب 42/0 ± 48/11 و 29/0 ± 74/11 روز) و کمترین مدت زمان را در رقم پویا (41/0 ± 81/9 روز) داشت. بر اساس نتایج به دست آمده، ارقام میلاد جدید و نگین نسبت به کنه مقاومت بهتری دارد و جهت کنترل آفت مناسب تر است و ارقام هدیه، پویا و میلاد قدیم نسبت به کنه تارتن ترکستانی حساس هستند.
کلیدواژه ها