سنجش درجات بیمار گری جدایه های ایرانی .Beaueria bassiana Vuill روی سن گندم .Eurygaster integriceps Put
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (41 K)
عنوان دوره: هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، تهران
2دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج
چکیده
کلیدواژه ها