بررسی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegate (Goeze) (Col.: Coccinellidae) با تغذیه از شته سبز گندم Sitobion avenae (Fabricius) (Hem.: Aphididae) روی گیاهان مختلف
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
شناخت زیست‌شناسی و پتانسیل تولیدمثلی دشمنان طبیعی، نقش بسیار مهمی در موفقیت برنامه‌های مدیریت کنترل آفات دارد. در این پژوهش برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegate (Goeze) (Col.: Coccinellidae)، در آزمایشگاه و در شرایط دمایی 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره‌ی نوری 16:8 (تاریکی و روشنایی) ساعت روی گیاهان میزبان شته سبز گندم، Sitobion avenae (Fabricius) (Hem.: Aphididae) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که طول عمر حشرات کامل ماده در گندم، جو، ذرت و سورگوم به ترتیب 60/1±4/48، 27/1±40/44، 31/1±28/53 و 54/1±10/39 روز بدست آمد. ارزش تولیدمثلی مرحله سنی (Vxj)، سهم یک فرد در سن x و مرحله‌ی j را در جمعیت بعدی نشان می‌دهد. پیک اصلی در پارامترهای تولیدمثلی ماده در گیاهان اشاره شده در بالا به ترتیب در روزهای 23ام (31/45)، 29ام (26/95)، 30ام (05/92) و 23ام (58/96) بود. همچنین شروع مرگ و میر برای دو پارامتر مرگ و میر ویژه‌ی سنی (qx) و توزیع فراوانی مرگ و میر در گروه اولیه (dx) در روزهای اول مشاهده شد که گویای این است نرخ مرگ و میر با افزایش سن به آهستگی افزایش می‌یابد. با توجه به مطالعات انجام گرفته و نتایج تحقیق حاضر استفاده از کفشدوزک H. variegate همراه با سایر عوامل کنترل بیولوژیک آفت شته سبز گندم در چارچوب یک برنامه مدیریت تلفیقی آفات و به منظور کاهش جمعیت این آفت قابل توصیه است. این اطلاعات در جهت درک روابط سه سطحی گیاه-گیاه‌خوار-دشمن طبیعی در برنامه‌های کنترل تلفیقی آفات مهم می‌باشد.
کلیدواژه ها