گزارشی ازAlternaria alternata عامل بیماری Alternaria blotch & leaf spot در انجیر Ficus carica
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
میوه انجیر دارای مواد قندی، مواد ازته، چربی، مواد معدنی، آمینو اسید، آنزیم‌های مختلف و کاروتن می‌‌باشد که در صنایع غذایی و خشکبار کشور دارای اهمیت فراوان است. در برگ‌های آن حدود شش دهم درصد مواد تلخی مانند فیکوسین Ficusin و برگاپتین Bergaptene وجود دارد. میانگین محصول یک درخت انجیر، حدود 10 کیلوگرم انجیر خشک است. ایران با سرانه تولید 1/2 کیلوگرم انجیر مقام‌ چهارم تولید این محصول و رتبه نخست تولید انجیر خشک دنیا را به خود اختصاص داده است. طی سال 1393-1392 نمونه‌های مشکوک به آلودگی و دارای علایم در برگ جهت شناسایی عامل بروز علایم، به آزمایشگاه منتقل شد. بافت‌های برگی داری علایم لکه برگی و سوختگی بودند که به مدت دو روز در دسیکاتور با 60 درصد رطوبت و در شرایط نور معمولی قرار داده شد. بعد از تشکیل و رشد بار قارچ در محل لکه‌های برگی، برای مطالعات بیشتر در محیط invitro از محیط کشت PDA استفاده شد. بر اساس مشخصات پرگنه و خصوصیات مورفولوژیک جدایه مورد نظر شناسایی و آزمون بیماریزایی آن صورت گرفت. پرگنه در محیط PDA به رنگ قهوه‌ای تیره و یا دوده‌ای تشکیل شد. هیف‌ها و میسلیوم‌ها ساده و منشعب بوده و میانگین طول کنیدیوفور 65-30 میکرومتر و عرض آنها 4.5-3 میکرومتر است. کنیدیوم‌ها تیره و قهوه‌ای و طول آن‌ها 35-10 میکرومتر و میانگین عرض آن‌ها 9-5 میکرومتر بوده و تخم مرغی شکل و دارای چند دیواره عرضی هستند اما دیواره طولی در آن‌ها وجود ندارد. بر اساس ویژگی‌های اشاره شده جدایه مربوطهAlternaria alternate(Fr.) Keissl,1912 شناسایی شد. آزمون بیماری‌زایی این جدایه از طریق تلقیح سوسپانسیون قارچ در غلظت 6 10×1 با رعایت اصول کخ انجام شد و نتیجه آن مثبت بود.
کلیدواژه ها