بررسی آزمایشگاهی بیمارگری و تولید آنزیم دو جدایه قارچ Metarhizium anisopliae Metchnkov روی سن گندم ( Eurygaster integriceps Puton ( Hom: Scutelleridae
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (44 K)
عنوان دوره: هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1کرج- دانشکده کشاورزی- گروه گیاهپزشکی
2کرج- دانشکده کشاورزی - گروه گیاهپزشکی
چکیده
کلیدواژه ها