شناسایی قارچ Coniothyrium fuckelii به‌عنوان عامل شانکر ساقه رز گلخانه‌ای در همدان
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
سطح زیر کشت گل‌های شاخه بریده رز در ایران 185 هکتاراست. سالانه حدود دو میلیارد و 300 میلیون شاخه گل بریده در ایران تولید می‌گردد که از این میزان، استان همدان تنها 770 هزار شاخه معادل یک درصد تولید کل کشور را به خود اختصاص داده است. در این بررسی، پس از بازدید از گلخانه گل‌های رز علایم بیماری به صورت بروز لکه‌هایی با حاشیه سوخته و شانکر عمیق در ساقه‌ها و شکستگی و خمیدگی مشاهده شد. نمونه‌های مشکوک به آلودگی و دارای علایم از گلخانه جمع‌آوری و جهت شناسایی عامل بروز علایم به آزمایشگاه منتقل گردید. از بافت‌های آلوده ساقه که دارای علایم شانکر بودند بعد از ضدعفونی در هیپوکلریت سدیم 0.5 درصد در محیط کشت PDA کشت داده شد. تشتک‌ها در داخل انکوباتور در دمای 24-26 درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. بعد از گذشت سه روز پرگنه عامل بیماری در روی محیط کشت ظاهر گردید. خالص سازی با دو روش تک اسپور کردن و کشت نوک ریسه انجام شد. سپس بر اساس مشخصات پرگنه و خصوصیات مورفولوژیک جدایه مورد نظر اقدام به شناسایی گردید و جدایه مربوطه با عنوانConiothyrium fuckelii(Sacc, 1884) شناسایی شد. پرگنه این جدایه ابتدا به رنگ سفید و بعد از مدتی تیره رنگ متمایل به قهوه‌ای می‌شود. هیف‌ها و میسلیوم‌ها دارای دیواره صاف و منشعب و اندازه سلول‌های هیف 3/16-5/3 میکرومتر بود. کنیدیوم‌ها در داخل پیکنیدها ی تیره رنگ، داخل دیواره‌های بافت پزدوپارانشیم تشکیل می‌شوند. اندازه پیکنیدها 286-256 میکرومتر و کنیدیوم‌ها معمولا کوچک و تک سلولی به صورت تخم مرغی و شفاف با اندازه 1/4-9/2 میکرومتر بودند. آزمون بیماری‌زایی این جدایه از طریق تلقیح سوسپانسیون اسپور با غلظت 6 10×1 با رعایت اصول کخ انجام شد و نتیجه آن مثبت بود. بهترین روش برای کنترل این بیماری در گلخانه‌ها، استفاده از ابزارهای ضدعفونی شده با الکل 70 درصد در زمان هرس شاخه‌های رز می باشد.
کلیدواژه ها