شناسایی آفات مهم نهالهای انبه وارداتی از کشور پاکستان
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
به منظور شناسایی آفات مهم نهال های انبه تجاری وارداتی از پاکستان، این تحقیق از سال 91-1388 بر روی 10 رقم انبه که در ایستگاه های تحقیقاتی میناب و باهوکلات کشت شده اند، انجام شد. در این پژوهش کلیه آفات مهم انبه جداسازی و شناسایی ‌شدند. برای جمع‌آوری آفات، در فصول مختلف از نهالستان بازدید گردید و از قسمت‌های مختلف شاخه و برگ مشکوک به آلودگی نمونه‌برداری انجام ‌گرفت. پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه براساس روش‌های معمول آزمایشگاهی و با استفاده از کلیدهای معتبر نسبت به شناسایی آفات خسارتزا اقدام ‌شد. از نهال های کشت شده در باهوکلات، موریانه(Odontotermes sp.)، پشه گالزا(Procontarinia matteiana)، تریپس(Franklinella occidentalis) و مگس میوه (Dacus zonatus) به عنوان آفات خسارتزا جداسازی و شناسایی گردید.
کلیدواژه ها