کارایی حشره کش های جدید پایرتروییدی ونئونیکوتینوییدی در کنترل سن گندم Eurygaster integriceps
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
کنترل شیمیایی علیه سن گندم موثرترین روش کنترل در مناطق طغیانی می باشد. تنوع در حشره کش ها میتواند در مدبریت سن گندم مهم باشد. برای این منظور 7 حشره کش های ازگروه های نئونیکوتینویدی و پایرتروییدی در سطح مزرعه روی دو مرحله رشدی سن گندم شامل پورگی و سن مادر مورد آزمایش قرار گرفت. این آزمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 8 تیمار شامل:1) ایمیداکلوپرایدSC35%، 300میلی لیتر در هکتار 2) استامی پرایدSP20% 500 گرم در هکتار 3) کاراته زئونCS10%150 میلی لیتر در هکتار 4) تیامتوکسام SC24% 400 میلی لیتر در هکتار 5) افوریاSC24.7% ، 300 میلی لیتر در هکتار 6)تیاکلوپرایدSC48% 500 گرم در هکتار7) دلتامترین EC2.5% 300میلی لیتر در هکتار 8) شاهد و 4 تکرار در استان قزوین انجام شد. نتایج آزمایش روی سن مادر نشان داد که همه تیمارها در 3 روز بعد از سمپاشی کارایی بالای 70% داشتند درحالیکه در 25 روز بعد از سمپاشی درصد کارایی تمام تیمارهای نئونیکوتینوییدی (به جزء استامی پراید و افوریا) کمتر از 40% و در حشره کش های پایرتروییدی بالای 80% بود. همچنیین نتایج آزمایش روی پوره سن گندم در 10 روز بعد از سمپاشی نشان داد که تیمارهای تیامتوکسام و تیاکلوپراید از گروه نئونیکوتینویید ها و هر دو حشره کش پایرتروییدی مورد آزمایش کارایی شان بیش از 80% است درصورتیکه بقیه تیمارهای مربوط حشره کش های نیکوتینوییدی استامی پرایدو ایمیداکلوپراید، کارایی شان کمتر از 50% بود. این تحقیق کارایی حشره کش تیاکلوپرایدو تیامتوکسام را از گروه نئونیکوتینویید ها علیه سن گندم تایید کرده اما کاربرد آن را از لحاظ اقتصادی(سود /هزینه) به خاطر ارزش پایین محصول گندم توصیه نمی کند.
کلیدواژه ها