اثر متقابل زمان و رقم روی میزان پارازیتیسم مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) توسط گونه Ormyrus gratiosus
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
مدیر گروه گیاهپزشکی
چکیده
مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi یکی از آفات مهم گلرنگ در سرتاسر جهان می باشد که هر ساله خسارات زیادی به این محصول وارد می کند. در ایران میزان خسارت مگس گلرنگ روی ارقام مختلف بین 70-30% برآورد شده است. لاروهای این آفت پس از خروج از تخم وارد قوزه شده و شروع به تغذیه از دانه های گلرنگ می کنند. استفاده از پارازیتوئیدها به عنوان یکی از روش های مدیریت تلفیقی آفات در جهان می باشد. حشرات Ormyridae خانواده ای کوچک و متعلق به بالا خانواده Chalcidoidea می باشند که دارای 126 گونه است. لاروهای این خانواده به صورت انفرادی اند و پارازیتوئید خارجی می باشند. در این مطالعه اثر متقابل زمان و رقم روی میزان پارازیتیسم مگس گلرنگ توسط گونه Ormyrus gratiosus در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد انجام شد. پژوهش مذکور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل 7 رقم گلرنگ شامل زرقان، پدیده، گلدشت، ورامین 295، پورداد PI، Aceteria، Mec 163 بودند. نمونه برداری هر هفت روز یکبار انجام شد و تجزیه و تحلیل داده ها باروش Kruskal valis انجام شد. بیشترین درصد پارازیتیسم در تاریخ 12 تیر ماه به ترتیب روی ارقام Mec163 و ورامین با 35/12 درصد مشاهده شد. در تاریخ 30 خرداد ماه کمترین میزان پارازیتیسم مشاهده شد که در همه ارقام به میزان 95/4 درصد بود . میزان پارازیتیسم در هفته دوم با هفته سوم اختلاف معنی داری نداشتند، همچنین هفته چهارم با هفته پنجم از نظر میزان پارازیتیسم اختلاف معنی داری مشاهده نشد. میزان پارازیتیسم در سایر هفته ها با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. در بین ارقام مختلف رقم زرقان با پدیده، رقم Mec163 با ورامین، رقم PI با Aceteria و ورامین، و رقم ورامین با Aceteria اختلاف معنی داری نداشتند اما سایر ارقام با هم اختلاف معنی داری نشان دادند.
کلیدواژه ها