مطالعه زمان مرگ در نقطه فوق سرد شدن کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch یکی از مهمترین آفات محصولات کشاورزی جهان به شمار می رود. در مطالعات صورت گرفته در مورد تحمل این کنه به سرما، جزء بندپایان مقاوم به سرما و غیر متحمل به یخ زدگی قرار گرفته است و نقطه فوق سرد شدن آن 19- درجه سیلسیوس تعیین گردید. در تحقیق حاضر زمان دقیق یخ زدگی این کنه در نقطه فوق سرد شدن آن مورد مطالعه قرار گرفت. کنه های بالغ ماده از دمای C° 20 با سرعت 1 درجه در دقیقه به دمای C° 19- رسیدند و تا زمان مرگ آنها در این دما نگه داشته شدند. حدود 38 % از کنه ها در لحظه رسیدن به این دما زنده بودند و میزان تلفات هر 10 دقیقه یکبار مورد بررسی قرار گرفت. در دقیقه چهلم همه کنه ها از بین رفتند و میزان یخ زدگی (the rate of freezing) با استفاده از فرمول Yt=Y0e-rt، محاسبه گردید؛ با گذشت زمان میزان یخ زدگی و مرگ و میر بیشتر شد.
کلیدواژه ها