اطلاعات دوره
عنوان دوره سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری سیزدهم
موضوع آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
برگزار کننده انجمن‌ حشره‌شناسی و بیماری شناسی گیاهی ایران و ...
محل برگزاری آموزشکده کشاورزی کرج
مدیر اجرایی دکتر حسین حجت
دبیر علمی مهندس منوچهر ایزدیار
سال برگزاری 1377
معرفی
تعداد مقالات: 587

1 بررسی بیولوژی موش مهاجر در مزارع گندم و جو استان تهران
الهام احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.72 K)

2 بررسی فون سرخرطومی های مزارع غلات شهرستان همدان
جلال اسلامی؛ محمد خانجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.96 K)

3 بررسی تاثیر روشهای مختلف سمپاشی در مبارزه با سن گندم
محمدرضا افشاری؛ رضا فلاح جدی؛ منصور کاویانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.65 K)

4 معرفی دو گونه از زنبورهای انگل تخم سنهای پنتاتومید از جنس Trissolcus (hym, scelionidae) برای ایران
شهزاد ایرانی پور؛ عزیز خرازی پاکدل؛ مرتضی اسماعیلی؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (175.1 K)

5 معرفی یک گونه زنبور از خانواده Eupelmodae برای ایران
شهزاد ایرانی پور؛ عزیز خرازی پاکدل؛ مرنضی اسماعیلی؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (155.61 K)

6 تاثیر کاربرد توام کودهای ازته و دلتامترین در کنترل سن گندم با سمپاشی هوایی و افزایش درصد پروتئین گندم
غلامحسین بصیری؛ عزیز شاهرخ نیا؛ جواد امین پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (221.22 K)

7 بررسی خسارت مینوز برگ غلات و تعیین زمان و غلظت مناسب سموم در مبارزه شیمیایی با آن در استان کرمانشاهsyringopais temperatella led
نوذر بهرامی؛ شاهپور محسنی پور؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.11 K)

8 بررسی آستانه زیان اقتصادی سن مادر و تعیین میزان خسارت پوره و سن نسل جدید eurygaster integiceps put در اراضی گندم دیم استان کرمانشاه
نوذر بهرامی؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.55 K)

9 تعیین مقاومت ارقام جو به شته روسی گندمDiuraphis noxia (mordvilko)
علیرضا پورحاجی؛ علی اصغر احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.48 K)

10 زنبورهای تخم خوار سن گندم در زنجان
محمدولی تقدسی؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.43 K)

11 بررسی مراحل زیستی سن گندم با فنولوژی گیاه در مزارع گندم و جو استان چهار محال بختیاری
علیرضا حق شناس؛ عباس عبداللهی؛ منوچهر رضا بیگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.64 K)

12 بررسی بیولوژی مینوز برگ غلات syringopais temperatella در مزارع گندم استان خوزستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (204.13 K)

13 مقایسه راهها و شیوه های کنترل پروانه برگ غلات synagopais temparatellaدر مزارع گندم دیم استان خوزستان
محمود حقیقت خواه؛ پروانه آزمایش فرد؛ عبدالرضا عظیمی؛ مهدی بایمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.05 K)

14 بررسی زیان اقتصادی آفت مینوز برگ غلات در مزارع گندم دیم استان خوزستان
محمود حقیفت خواه؛ پروانه آزمایش فرد؛ عبدالرضا عظیمی؛ مهدی بایمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (191.16 K)

15 معرفی سوسکهای زیان آور مزارع غلات خوزستان
یداله خواجه زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (206.46 K)

16 بیولوژِی سوسک برگخوار غلات oulema melanapus در شرایط رودبارگیلان
جلال جلالی سندی؛ احد صحراگرد؛ براتعلی خوش گفتار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.29 K)

17 بررسی بیولوژی شته سبز گندم (sitobion avenae(f و معرفی لاینهای پیشرفته متحمل به شته در منطقه گرگان و گنبد
تقی درویش مجنی؛ علی رضوانی؛ عباسعلی نوری نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.07 K)

18 بررسی وضعیت شته های گندم در منطقه داراب استان فارس
نوذر رستگاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (198.11 K)

19 معرفی شتهhom: chaitophridae) (sipha(r) elegans del guercio بعنوان آفت جدید گندم و سایر میزبان های آن در ایران
نوذر رستگاری؛ حسین حجت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (182.94 K)

20 بررسی تطابق مراحل زیستی سن گندمو فنولوژی گیاه در گندم و جو
منوچهر رضا بیگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.13 K)

21 ترجیح غذائی سن گندم eyrygaster integnceps puttو زنبورهای پارازیتوئید تخم آن trissolcus sppبه ارقام مختلف گندم در شرایط مزرعه
منوچهر رضا بیگی؛ مرتضی اسماعیلی؛ عباس عبداللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (231.34 K)

22 اثر شبه هورمون جوانی آدمیرال بر روی میزان تفریخ تخم سن گندم eURYGASTER INEGRICEPS PUT
علی زرنگار؛ حسن داروغه؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.77 K)

23 استفاده از روش RAPD-PCR برای بررسی چند شکلی های DNA در سن معمولی گندم eurygaster inegriceps
زریر سعیدی؛ مرتضی اسماعیلی؛ عباس عبداللهی؛ سیروس عبد میشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.51 K)

24 پرورش سنهای GRAPHOSOMA LINEATUM با غذاهای مختلف برای پرورش انبوه زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم
شهرام شاهرخی خانقاه؛ مرتضی اسماعیلی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.25 K)

25 بررسی تنوع انتقال دو ایزوله از ویروسهای عامل بیماری کوتولگی زرد جو
ابراهیم صادقی؛ آنتوان شارل ددریور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.22 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه