اطلاعات دوره
عنوان دوره هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری هیجدهم
موضوع آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز
برگزار کننده انجمن حشره شناسی ایران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، انجمن علوم علف های هرز ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محل برگزاری دانشگاه بوعلی سینا همدان
مدیر اجرایی دکتر جعفر ارشاد
دبیر علمی دکتر دوستمراد ظفری
سال برگزاری 1387
معرفی
تعداد مقالات: 1,316

1 تولید اسپور قارچ Beauveria bassiana به روش تخمیر در بستر جامد توسط ضایعات کشاورزی
محمد نعیمی جوبنی؛ فرزاد مجیدی شیلسر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.13 K)

2 بررسی آزمایشگاهی اثرات ویروس mbnpv و ایندوکساکارب روی لاروهای کرم برگخوار چغندر قند (spodoptera exigua (lep:noctuidae
محمدمهدی ربیعه؛ علی اصغر سراج؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسن رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.69 K)

3 ارزیابی آزمایشگاهی بیمارگری قارچ پاتوژن beauveria bassiana (bals) vuill روی لارو سوسک شاخک بلند سارتا Aeolesthes sarta solsky
محمدابراهیم فراشیانی؛ حسن عسگری؛ مزگان احتشام حسینی؛ حیدررضا منیری؛ مهری باب مراد؛ محمود زاهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.51 K)

4 اثر کاربرد metarhizium anisopliae var acridium جهت کنترل ملخ بال کوتاه بلوط (Esfandiaria obesa popov(Orth:Acrididaeبر روی شیخک معمولی (mantis religiosa L(dict:mantidaeدر جنگلهای خشک خوزستان
سعید باقری؛ بیژن تاجوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.3 K)

5 شناسایی زنبور پارازیتوئید تخم پروانه کرم سیبcydia pomonella L در باغات گردو و تعیین پراکنش و میزان پارازیتیسم طبیعی در آذربایجانغربی
غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ ابراهیم ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.04 K)

6 بررسی چرخه زندگی دو گونه نماتد انگل حشرات Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema feltiae در چهار رژیم دمایی
لاله ابراهیمی؛ غلامرضا نیکنام؛ ناصر عیوضیان؛ مصطفی نیکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.2 K)

7 بررسی واکنش کرم غوزه پنبه(Helicoverpa armigera (lepidoptera:noctuidaeدر برابر غلظتهای مختلف دو گونه نماتد انگل حشرات (Steinernema feltiae(rhabditidaو Heterorhabditis در شرایط آزمایشگاهی
لاله ابراهیمی؛ غلامرضا نیکنام؛ مهدی حسن پور؛ مصطفی نیکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33 K)

8 بررسی ریخت شناسی و مولکولی جدایه های ایرانی نماتد بیمارگر حشرات (Heterorhabditis bacteriophora poinar (nametoda rhabditidaاز شمالغرب ایران
ناصر عیوضیان کاری؛ غلامرضا نیکنام؛ محمد مقدم؛ ابوالقاسم محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.76 K)

9 اولین گزارش از وجود نماتد بیمارگر حشراتnematoda, rhabditida, stenenematidae) Steinenema bicornutum tallosi) از ایران
ناصر عیوضیان کاری؛ غلامرضا نیکنام؛ ابوالقاسم محمدی؛ محمد مقدم؛ مصطفی نیکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.77 K)

10 اثر قارچ Beauveria bassiana روی کرم ساقه خوار نواری برنج در شرایط مزرعه ای
فرزاد مجیدی شیلسر؛ فریدون پاداشت؛ فرامرز علی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.75 K)

11 واکنش تابعی زنبور پارازیتوئیدhym:aphelinidae) Eertmocerus mundus mercet) نسب به تراکم های مختلف پوره های سفیدبالک پنبه Bemisia (tabaci gennadius (hom:aleyrodidaدر شرایط آزمایشگاهی
نوشین زندی سوهانی؛ پرویز شیشه بر؛ فرحان کچیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.1 K)

12 بررسی تاثیر سویه های ایرانی قارچ Beauveria bassiana bals vuillبر روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus -(maculatus (coleoptera:bruchidae
یوبرت قوستا؛ زهرا مهدنشین؛ محمدحسن صفرعلیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.17 K)

13 بررسی حساسیت حشرات کامل سوسک کشیش col:bostrichidae) rhizopertha dominica) توسط سویه های ایرانی قارچ beauveria bassiana vuill
زهرا مهدنشین؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ یوبرت قوستا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.33 K)

14 بررسی حساسیت لارو و حشره بالغcoleoptera:dermestidae) trogoderma granarium everts) به قارچ metarhizium anisopliae sorokin
عادل خشاوه؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ یوبرت قوستا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.45 K)

15 بررسی بیماریزایی سویه های ایرانی قارچ deuteromycotina:hyphomycetes) metarhizium anisopliae sorokin)روی سه گونه از آفات انباری
عادل خشاوه؛ یوبرت قوستا؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ نسیم حق طلب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.33 K)

16 اثر سن شکارگر orius albidipennis کنه شکارگر neosiulus cucumeris و ویزگیهای گیاهان میزبان روی انبوهی جمعیت تریپس پیاز در شرایط micricosm
حسین مددی؛ انی انکگارد؛ هنریک برودسگارد؛ عزیز خرازی پاکدل؛ جعفر محقق نیشابوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (39.42 K)

17 ترجیح سن های شکارگر wolf) orius minutus) و L) orius niger ) از دو گونه طعمه روی سیب زمینی
علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.25 K)

18 پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم شته مومی کلم L )(hem: aphididae) Brevicoryne brassicae )در مزارع کلزای آذربایجانغربی
حسین رنجی؛ حسن ملکشی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ ناصر جعفرزاده؛ حیدر موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.29 K)

19 پارازیتوئیدهای تخم کرم خوشه خوار انگور denis & schiffetmuller) lobesia botrana) و نقش انها در کنترل بیولوژیک طبیعی در تاکستان های ارومیه
غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ ابراهیم ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.51 K)

20 پارازیتوئیدهای لارو شب پره خوشه خوار انگور (lobesia botrana (denis and schiff) (lepidoptera :tortricidae در تاکستانهای ارومیه
غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ ابراهیم ابراهیمی؛ اشکان مسندی یزدی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.71 K)

21 برررسی پارازیتوئیدهای شفیره شب پره خوشه خوار انگور(denis and schiff) lobesia botrana) و نقش انها در برنامه مدیریت تلفیقی آفات تاکستان ها
غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ کلاوس هورستمن؛ ابراهیم ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.96 K)

22 ارزیابی قارچهای بیمارگر حشرات برای مبارزه بیولوژیک با شته مومی کلم
علی درخشان شادمهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.92 K)

23 بررسی تاثیر سن پارازیتوئید hym: braconidae) Habrobracon hebetor say) بر میزان باروری و نسبت جنسی آن
علی جوینده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.28 K)

24 بررسی میزان شکارگری سن شکارگر hemiptera: pentatomidae) podisus maculiventris) بر روی کرم برگخوار پنبه spodoptera littoralis در سه درجه حرارت مختلف
کامران مهدیان؛ لوک تیری؛ پاتریک دکلرک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.6 K)

25 وجود عامل بیماریزای میکروسپوریدیاییmicrosporidia:nosematidae) nosema bombi) در جمعیتهای طبیعی زنبورهای مخملی hymenoptera,apidae,bombus sp مناطق کوهستانی البرز مرکزی در ایران
علیرضا منفرد؛ علی اصغر طالبی؛ غلامحسین طهماسبی؛ ابراهیم ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.14 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه