اطلاعات دوره
عنوان دوره نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری نوزدهم
موضوع آفات، بیماریهای گیاهی
برگزار کننده انجمن‌ حشره‌شناسی ایران، بیماری شناسی گیاهی ایران، علوم علفهای هرز ایران و موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
محل برگزاری موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر اجرایی دکتر علی رضوانی
دبیر علمی دکتر کاوه بنانج
سال برگزاری 1389
معرفی
تعداد مقالات: 1,685

1 بررسی تاثیر نحوه آلوده سازی و تاثیر زمان روی قدرت بیمارگری دو قارچ (Beauveria bassiana (Balsamo و Vuillemin (Zimmerm.) Zare & W. Lecanicillium muscarium در کنترل حشرات کامل Bemisia tabaci
کیمیا کوهستانی؛ مهدی ضرابی؛ حسن عسکری؛ احمد بغدادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (90.55 K)

2 مقایسه تاثیر 4 نوع ترکیب حشره کش روی کک نباتی کلزا در استان گلستان
جلیل علوی؛ ناصر باقرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.27 K)

3 مطالعه میزان تغذیه کفشدوزک از سپردار زرد شرقی مرکبات chilocorus bipustulatus و تعیین حساسیت آن در برابر روغن و لک
سمیه رنجبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (98.1 K)

4 بررسی تاثیر میزبان روی میزان باروری مگس شکارگر coenosia attenuata stein شکارگر فعال در کشت های تحت پوشش
محمدحسین کاویانی؛ جلال شیرازی؛ محمدرضا رضاپناه؛ محمود شجاعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (101.38 K)

5 بررسی پتانسیل شکارگری و تغذیه مگس شکارگر coenosia attenuata stein روی سه میزبان اصلی ان
محمدحسین کاویانی؛ جلال شیرازی؛ محمدرضا رضا پناه؛ محمود شجاعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.99 K)

6 تعیین شاخص های رشد جمعیت سن شکارگر (Hem.: Anthocoridae) anthocoris minki pistaciae wagner) در دماهای مختلف
زهره پورعلی؛ کتایون خردمند؛ محمدرضا مهرنژاد؛ حمید قاجاریه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (104.43 K)

7 ترجیح مرحله سنی میزبان و واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید(Hym.: Braconidae) Diaeretiella rapae (McIntosh) روی شته معمولی گندم )(Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: aphididae
هژبر دشتی؛ شهرام شاهرخی؛ مهدی ضرابی؛ محمدرضا رضاپناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (84.6 K)

8 روشی برای غربال سریع چند جدایه ی Bacillus thuringiensis روی کرم قوزه پنبه
سمانه خیری؛ محمدرضا رضاپناه؛ غلامرضا صالحی جوزانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.22 K)

9 بررسی میزان شکارگری لارو مگس شکارگر coenosia attenuata Stein روی دو میزبان طبیعی آن در شرایط آزمایشگاه
محمدحسین کاویانی؛ جلال شیرازی؛ محمدرضا رضاپناه؛ محمود شجاعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.5 K)

10 ارزیابی شکارگریسه گونه از شکارگرهای مهم پوره های سن دوم بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii Cockerell
اعظم خزایی پول؛ علی اصغر فتحی؛ مهدی داوری؛ سیروس آقاجانزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (103.51 K)

11 بررسی شاخص های جدول زندگی کفشدوزک (Clitostethus arcuatus (Rossi) (Col.: Coccinellidae در صورت تغذیه از سفید بالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae
مریم یزدانی؛ مهدی ضرابی؛ محمد امین سمیع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (106.52 K)

12 بررسی برخی از شاخص های بیواکولوژیکی کفشدوزک (Clitostethus arcuatus (Rossi)(Col.: Coccinellidae) روی سفید بالک گلخانه )(Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae
مریم یزدانی؛ مهدی ضرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (92.82 K)

13 بررسی ویژگیهای زیستی و تعیین میزبانهای مناسب پرورش کفشدوزک نقابدار دو لکه ای Chilocorus bipustulatus L. جهت کنترل آفات محصولات کشاورزی
سعید قناد آموز؛ حسن ملکشی؛ واحد صحراگرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.75 K)

14 مطالعه برخی از ویژگیهای زیستی و رفتاری زنبور (Pteromalus puparum (L.) (Hym.: Pteromalidae پارازیتوئیدPieris brassicae (L.) (Lep.: Pieridae) و بررسی پتانسیل آن برای کاربرد در کنترل بیولوژیک پروانه سفیده کلم
مهدی رزمی؛ یونس کریم پور؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ علی صفوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (97.66 K)

15 رفتار سوئیچینگ در حشرات کامل نرو ماده کفشدوزکHippodamia variegata روی دو گونه شته Aphis fabae و Acyrthosiphon pisum
سمیرا حیدری؛ حسین اللهیاری؛ رویا فرهادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (101.12 K)

16 ترجیح میزبانی سن شکارگر Anthocoris minki pistaciae نسبت به پوره های سنین مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae
سعید مودی؛ محمدسعید مصدق؛ علی اصغر سراج؛ ابراهیم سلیمان نژادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (105.21 K)

17 اثر اندازه شکار بر ترجیح غذایی حشرات کامل نروماده کفشدوزک Hippodamia variegata روی دو گونه شته Aphis fabae وAcyrthosiphon pisum
سمیرا حیدری؛ حسین اللهیاری؛ رویا فرهادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (101.97 K)

18 اثر تغذیه قبلی بر ترجیح غذایی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک Hippodamia variegata روی دو گونه شته Aphis fabae و Acyrthosiphon pisum
سمیرا حیدری؛ حسین اللهیاری؛ رویا فرهادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (100 K)

19 مقایسه دزهای کشنده و زیر کشنده تعدادی از قارچ های بیماریزا حشرات بر مرحله رشدی لارو سوسک شاخدار خرما Prell Oryctes elegans
مسعود لطیفیان؛ مهران غزوی؛ مجید امانی؛ مرتضی امید بخش؛ مهشید زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (84.72 K)

20 واکنش تابعی لاروهای سن چهارم و حشرات ماده کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant(Col.: Coccinellidae به شپشک آرد آلود مرکبات( Planococcus citri (Risso) (Hom.: Pseudococcidae در شرایط آزمایشگاه
غلامعلی عبداللهی آهی؛ علی افشاری؛ ولی اله بنی عامری؛ همت دادپور؛ غلامعلی آساده؛ محسن یزدانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (97.39 K)

21 بررسی تاثیر چند ماده افزودنی به بسترهای مختلف کشت قارچ Balsamo) Vuillemin Beauveria ) bassiana به منظور افزایش عملکرد رشد و اسپورزایی
حسن عسگری؛ کیمیا کوهستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94.66 K)

22 تولید انبوه کفشدوزک کریپتولموس و رها سازی آن با همکاری بهره برداران کشاورزی جهت کنترل بیولوژیک شپشک آرد آلود چای
حسن ملکشی؛ همت دادپورمغانلو؛ حسن عسکری؛ محمدرضا رضاپناه؛ فرامرز علی نیا؛ مهران غلامی؛ علی فاطمی؛ مریم حدایق؛ محمود حسن زاده؛ رجب شکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.56 K)

23 مطالعه چرخه زندگی کفشدوزک شکارگر(Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae در شرایط آزمایشگاهی
مرضیه کشتکار؛ شیلا گلدسته؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ زهرا باقرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.04 K)

24 واکنش تابعی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant نسبت به تراکمهای مختلف شپشک آرد آلود مرکبات (Planococcus citri (Risso روی گیاه حسن یوسف Solenostemon scutellarioides (L.) Codd
سمیرا قربانیان؛ حمید قاجاریه؛ حسین رنجبر اقدم؛ حسن ملکشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.37 K)

25 مطالعه نشو و نما و ظرفیت تولید مثلی سن شکارگرArma custos در آزمایشگاه
جعفر محقق نیشابوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.76 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه