تعداد مقالات: 12,798

12776 نماتدهای بیماریزای حشرات به عنوان عوامل کنترل بیولوژیکی حشرات آفات
ژوزف کاسمن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.55 K)

12777 آیا رابطه ای بین استرس و طغیان ملخها وجود دارد؟
سید حسین حجت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (325.74 K)

12778 بررسی بیولوژی شته های توتون و دینامیسم جمعیت آنها در مازندران
سید احسان رستمکلایی مطلق؛ محمد ابراهیم جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.78 K)

12779 بررسی تاثیر حشره کش بایوکیل به صورت مه پاشی در مقایسه با سموم تدخینی دگش پلیت و فستوکسین علیه سوسک توتون در انبار
محرم مصباح؛ عارف معروف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.99 K)

12780 گزارش فون جوندگان ( Rodents ) در استان کرمانشاه
سید مهدی محجوب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.93 K)

12781 آزمایش سم کلرات بازسازی شده در مقایسه با سموم متداول
سید مهدی محجوب؛ سید افشین صفوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.73 K)

12782 پوسیدگی ریشه چغندر قند در اثر phytophthora megasperma drechsler در خوزستان
باقر محمودی؛ حمید افضلی؛ مهدیه بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (115.86 K)

12783 بررسی پوسیدگی های پس از برداشت انگور در منطقه شاهرود
مجتبی ممرآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (107.9 K)

12784 توسعه Neovossia indica در سنبله های آلوده گندم
علی موسوی جرف؛ رضا فرخی نژاد؛ عزیز اله علیزاده؛ ابراهیم پورجم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (108.22 K)

12785 بررسی محلهای رخنه neovossia indica در سنبله های گندم بوسیله میکروسکوپ الکترونی نگاره sem
علی موسوی جرف؛ عزیز اله علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (149.35 K)

12786 سوختگی شکوفه، برگ و سرشاخه آزالیا
منصوره میرابوالفتحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (155.11 K)

12787 بیماری سوختگی غنچه گل های پرنده بهشتی، لیلیوم و مریم
منصوره میرابوالفتحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (124.66 K)

12788 بیماریهای قارچی چمن در ایران
منصوره میرابوالفتحی؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.46 K)

12789 بررسی جدایه های rhizoctonia solani مولد مرگ ماهیچه و پوسیدگی ریشه چغندرقند در استان خراسان و تحقیق پیرامون اثرات بیماری روی خصوصیات کیفی چغندر قند
حسن مومنی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور؛ جواد مظفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (147 K)

12790 مقایسه خصوصیات فنوتیپی و بیماریزایی جدایه های pseudomonas viridiflava از میزبانهای مختلف در استان فارس
محمد رضی نتاج؛ محسن تقوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.71 K)

12791 بیماری پوسیدگی خاکستری خیار در گلخانه های منطقه جیرفت
موسی نجفی نیا؛ مهدی آزاد وار؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (119.24 K)

12792 تاثیر تاریخ کاشت بر شدت بیماری برق زدگی و میزان محصول ارقام نخود
حسن یونسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (121.68 K)

12793 استفاده از روش تجزیه خوشه ای و تجزیه تابع تشخیص برای دسته بندی تنوع بیماریزایی در جمعیت قارچ Ascochyta rabiei
حسن یونسی؛ محمود اخوت؛ علیرضا طالعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (117.97 K)

12794 ارزیابی علف کش تریاسولفورون متیل 4% +تربوترین 60% در مزارع گندم
علیرضا عطری؛ ناصر باقرانی؛ محمدرضا طباطبایی؛ محسن حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (149.87 K)

12795 ارزیابی و تعیین قدرت رقابتی بین گوجه فرنگی و سوروف Echinochloa cruss-gali با استفاده از مدل عکس عملکرد
علیرضا عطری؛ محبوبه پرتوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (120.68 K)

12796 بررسی تاثیر فاصله بین ردیفهای کاشت و فاصله بوته روی ردیف در مدیریت علفهای هرز پنبه
محمد فریدون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (130.33 K)

12797 بررسی اثر تراکم بوته و کاربرد سموم علفکش در ذرت دانه ای
محمد فریدون پور؛ علیرضا نخ فروش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (149.39 K)

12798 کنترل بیولوژیکی تعدادی از رستنی های مزاحم در عرصه جنگل کاریها و جنگلهای شمال کشور
محمود محمدی؛ مسعود امین املشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (149.84 K)