تعداد مقالات: 12,798

151 زنبورهای زیرخانواده Opiinae (Hym., Braconidae) مرتبط با مزارع یونجه در مناطق شرق ایران
احسان رخشانی؛ حمید مرادپور؛ ناهید خواجه؛ فرانسیسکو پریس فلیپو؛ سعیده صدیقی؛ مسعود مجدزاده
مشاهده مقاله

152 فون کنه‌های خانواده (Acari: Postigmata) Tenuipalpidae در استان‌های همدان و کرمانشاه ، ایران
معصومه خانجانی؛ محمد خانجانی؛ فاطمه صابرفر؛ پریسا رفیعیان نجف ابادی
مشاهده مقاله

153 بررسی کاربرد همزمان دو کفشدوزک ماده Hippodamia variegata و دو ماده بالغ پشه شته‌خوار Aphidoletes aphidimyza در محیط مایکروکازم برای کنترل شته جالیز Aphis gossypii بر روی گیاه خیار
نازنین حاتمی مزینانی
مشاهده مقاله

154 بیومارکرهای متابولیتی بالقوه مقاومت به بیماری زنگ برگی گندم در دو لاین تقریباً آیزوژنیک حساس (Thatcher Lr22b) و مقاوم (Thatcher Lr25) گندم
زهرا امجدی؛ حبیب الله حمزه زرقانی؛ یونس قاسمی؛ ضیاالدین بنی ها شمی؛ نیما منتظری نجف آبادی
مشاهده مقاله

155 شناسایی مکانیسم‌های درگیر در مقاومت نسبت به بیماری زنگ برگی گندم در دو لاین تقریباً آیزوژنیک حساس (Thatcher Lr22b) و مقاوم (Thatcher Lr25) گندم
زهرا امجدی؛ حبیب الله حمزه زرقانی؛ یونس قاسمی؛ ضیاالدین بنی ها شمی؛ نیما منتظری نجف آبادی
مشاهده مقاله

156 شناسایی بیمارگر‌ها و علائم همراه با زوال مو در موستان-های آذربایجان غربی
سمیه مشاری
مشاهده مقاله

157 فون کنه‌های بالاخانواده Raphignathoidea (Acari: Prostigmata) شهرستان نجف آباد
پریسا رفیعیان نجف ابادی؛ معصومه خانجانی؛ محمد خانجانی
مشاهده مقاله

158 بررسی قارچ‌های بیماری‌زا و فلور اندوفیت تنه و شاخه درختچه‌های انگور رقم بیدانه سفید در استان آذربایجان غربی
سمیه مشاری
مشاهده مقاله

159 ردیابی باکتری همزیست داخلی ولباخیا در پسیل آسیایی مرکبات، (Diaphorina citri (Hem.: Liviidae
محمدرضا لشکری؛ احد صحراگرد؛ شهاب منظری؛ رضا حسینی؛ فریبا مظفریان
مشاهده مقاله

160 مطالعه ریخت‌سنجی هندسی برخی جمعیت‌های میزبانی پسیل آسیایی مرکبات، ( Diaphorina citri (Hem.: Liviidae، در جنوب ایران
محمدرضا لشکری؛ احد صحراگرد؛ شهاب منظری؛ فریبا مظفریان؛ رضا حسینی
مشاهده مقاله

161 کنترل بیماریهای پس از برداشت ناشی از پنی سیلیوم و ریزوپوس توسط عصاره های آبی و الکلی برگ چریش
الهه توکلی؛ یلدا واصبی
مشاهده مقاله

162 مطالعه تاکسونومیک زنبورهای جنس Chelonus Panzer (Hym, Braconidae, Cheloninae) در منطقه سیستان
ناهید خواجه؛ احسان رخشانی؛ حسین براهویی؛ علیرضا ارجمندی نژاد
مشاهده مقاله

163 بررسی فونستیک زنبور‌های ریزخانواده Microgasterinae (Hym.: Braconidae) در منطقه سیستان
ناهید خواجه؛ احسان رخشانی؛ علیرضا ارجمندی نژاد؛ حسین براهویی
مشاهده مقاله

164 اثر کنترلی موج دهی مدام و متناوب روی تخم و حشره کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Col.:Bruchidae
فاطمه علوی؛ رعنا پورایوبی؛ داود شیردل
مشاهده مقاله

165 مطالعه تنوع مرفولوژیک جمعیت‌های مختلف بیوجغرافیایی زنبور پارازیتویید Diaeretiella rapae (M’Intosh) (Hym., Braconidae, Aphidiinae)
پریسا شرفخواه؛ احسان رخشانی؛ محمد رکوعی؛ حسین براهویی
مشاهده مقاله

166 زنبورهای آلیزینه پارازیتوید مگس مینوز نخودفرنگی، Chromatomyia horticola (Goureau, 1851) (Diptera: Agromyzidae) در کرمانشاه
فرزانه حزینی؛ عباسعلی زمانی؛ فرانسیسکو پریس فلیپو؛ زهرا یاری؛ احسان رخشانی
مشاهده مقاله

167 اثرات اسانـس گیاه آنغـوزه (Ferula assafoetida) بر ویژگـی‌های زیستی زنبـــور Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی
زینب هاشمی؛ سیدحسین گلدانساز؛ وحید حسینی نوه
مشاهده مقاله

168 رشد و نمو و بقای کفشدوزک نقابدار دو لکه‌ای Chilocorus bipustulatus L. (Col.: Coccinellidae) روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae)
حانیه عطرچیان؛ کامران مهدیان؛ شهناز شهیدی؛ رقیه رحیمی
مشاهده مقاله

169 بررسی فعالیت پروتئولیتیکی آنزیم های گوارشی سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) روی ارقام مختلف کلم
فریبا مهرخو؛ آرزو حیدرزاده؛ نفیسه طوسی
مشاهده مقاله

170 بررسی تاثیر بیماری گال باکتریایی چغندرقند روی میزان عیار قند ریشه‌ی چغندر‌قند
حمزه مفاخری؛ سید محسن تقوی؛ سالار خالدیان
مشاهده مقاله

171 تاثیر ارقام مختلف کلم بر آنزیم های گوارشی آندوپروتئولیتیک سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) فریبا مهرخو
فریبا مهرخو
مشاهده مقاله

172 بیولوژی زنبور پارازیتوئید Eretmocerus delhiensis (Hymenoptera:Aphelinidae) روی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis (Homoptera: Aleyrodidae) در چهار دمای ثابت مختلف
امیر خادم پور؛ پرویز شیشه بر؛ آرش راسخ؛ آیدا قدرتی
مشاهده مقاله

173 شناسایی عامل خوشه صمغی گندم و جو در ایران
سحر نیک اختر؛ heshmatolah Rahimian؛ ولی الله بابایی زاد
مشاهده مقاله

174 بیولوژی و جدول زندگی سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini (Takahashi) (Homoptera: Aleyrodidae) روی چهار رقم مختلف پرتقال در شرایط آزمایشگاهی
آیدا قدرتی؛ پرویز شیشه بر؛ فرحان کچیلی
مشاهده مقاله

175 زیست سنجی برخی اسانس های گیاهی فرموله شده روی مراحل تخم و بالغ کنه تارتن دو لکه ای.
مینا محمدی؛ حمیدرضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی؛ علیرضا بلندنظر
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه