تعداد مقالات: 12,798

126 شناسایی قارچ‌های پاتوژن حشرات Baeuveriabassianaدر شمال غرب ایران بر اساس تجزیه تحلیل فیلوژنتیکی ترادف ITS-rDNA
ژیلا علیزاده
مشاهده مقاله

127 سطوح حساسیت هلو و شلیل به کپک ابی در سردخانه و ارتباط آن با مواد پلی فنلی
تهمینه نعیم آبادی؛ منصوره کشاورزی
مشاهده مقاله

128 اولین گزارش کنه (Neopronematus solani (Acari: Iolinidae از ایران
مریم درب امامیه؛ حمیدرضا حاجی قنبر؛ محمد خانجانی
مشاهده مقاله

129 نخستین گزارش زنبور Systasis ephedrae Dzhanokmen (Hym.: Pteromalidae) از ایران
حسین لطفعلی زاده؛ بیگرد شیرخانی
مشاهده مقاله

130 بررسی فون نماتودهای بیمارگر حشرات Steinernematidae و Heterorhabditidae (Nematoda: Rhabditida) در شمال-غرب کشور
ژیلا علیزاده
مشاهده مقاله

131 آماره‌های زیستی سفیدبالک گلخانه روی ارقام مختلف خیار گلخانه‌ای
سمیه میرزامحمدزاده؛ شهزاد ایرانی پور؛ حسین لطفعلی زاده؛ محمد مشهدی جعفرلو
مشاهده مقاله

132 بررسی تاثیر دزهای علف‌کش ایمازاتاپیر بر درصد جوانه‌زنی بذور بوته‌های مادری سلمه‌تره
مجتبی نصراللهی؛ حسن پورعلی مغانلو؛ توحید حامدفر؛ مالک یزدانی؛ نسرین حسین زاده
مشاهده مقاله

133 بررسی کارایی چند حشره‌کش رایج در کنترل شیمیایی سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا (Ceutorhynchus spp.) در مازندران
حسن براری؛ شعبانعلی مافی پاشاکلائی؛ مرتضی نورعلیزاده اطاقسرا
مشاهده مقاله

134 بررسی تأثیر نمک های کلسیم و سیلیکون بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی Phytophthora pistaciae، عامل گموز پسته
خدیجه حسینی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ رضا قاسمی
مشاهده مقاله

135 مقایسه تاثیر بعضی از ارقام رایج گوجه‌فرنگی روی پارامتر‌های رشد جمعیت مینوز برگ گوجه‌فرنگیTuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)
محمد شهباز؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ سید علی اصغر فتحی
مشاهده مقاله

136 زیست‌شناسی و باروری مینوز برگ گوجه‌فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae روی بعضی از ارقام رایج گوجه‌فرنگی تحت شرایط آزمایشگاهی
محمد شهباز؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ سید علی اصغر فتحی
مشاهده مقاله

137 بررسی اثر چند حشره‌کش به‌صورت ضد‌عفونی بذر و محلول‌پاشی به‌منظور کنترل کک‌ها و سرخرطومی‌های ساقه-خوار کلزا در استان مازندران
حسن براری؛ شعبانعلی مافی پاشاکلائی؛ مرتضی نورعلیزاده اطاقسرا
مشاهده مقاله

138 سمیت تنفسی اسانس گیاه مرزه Satureja hortensis L.، روی حشرات کامل شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی
مهدیه موسوی؛ اروج ولیزادگان؛ لیلا محمودی؛ سمانه اکبری
مشاهده مقاله

139 اثر غلظت‌های مختلف منابع کلسیمی و سیلیکاتی بر رهاسازی زئوسپورهای Phytophthora pistaciae
خدیجه حسینی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا
مشاهده مقاله

140 بررسی اثر بازدارندگی تخم ریزی سه اسانس گیاهی بر روی روی کنه تارتن دو لکه ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
سمانه فاطمی کیا؛ حبیب عباسی پور؛ آیت اله سعیدی زاده؛ جابر کریمی؛ عزیز شیخی گرجان
مشاهده مقاله

141 بررسی حساسیت طوقه و ریشه دو رقم حساس و متحمل پسته به بیماری انگومک پسته با گونه های مختلف فیتوفتورا
راحله دهقانی؛ ضیاالدین بنی ها شمی؛ حبیب اله حمزه زرقانی
مشاهده مقاله

142 تأثیر رقم گیاه، گونه و شدت بیماری زایی بیمارگر بر تولید زئوسپور گونه های فیتوفتورا در مرحله آلودگی دو رقم حساس و متحمل پسته به بیماری انگومک
راحله دهقانی؛ ضیاالدین بنی ها شمی؛ حبیب اله حمزه زرقانی
مشاهده مقاله

143 مقایسه شدت بیماری زایی گونه های Phytophthora عامل پوسیدگی طوقه و ریشه پسته روی ارقام حساس و متحمل پسته به بیماری انگومک
راحله دهقانی؛ ضیاالدین بنی ها شمی؛ حبیب اله حمزه زرقانی
مشاهده مقاله

144 گزارش جدید دو گونه از مگس های زیرجنس Polyblepharis Bezzi, 1909 (Dip., Empididae, Empis) از ایران
فرزانه کازرانی؛ صمد خاقانی نیا؛ علی اصغر طالبی؛ ایگور گریچانو
مشاهده مقاله

145 گزارش جدید سه گونه از مگس‌های زیرخانوادهMedeterinae (Dip., Dolichopodidae) از ایران
فرزانه کازرانی؛ صمد خاقانی نیا؛ علی اصغر طالبی؛ ایگور گریچانو
مشاهده مقاله

146 بررسی اثر دما بر شدت بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته با گونه های مختلف فیتوفتورا روی دو رقم حساس و متحمل پسته به بیماری انگومک
راحله دهقانی؛ ضیاالدین بنی ها شمی؛ حبیب اله حمزه زرقانی
مشاهده مقاله

147 مطالعه جنس Sciapus Zeller, 1842 (Dip., Dolichopodidae) در نواحی شمال و شمال‌غرب ایران همراه با گزارش جدید سه گونه برای فون ایران
صمد خاقانی نیا؛ فرزانه کازرانی؛ علی اصغر طالبی؛ ایگور گریچانو
مشاهده مقاله

148 بررسی بیواکولوژیکی سپردارهای درختان زبان‌گنجشک (.Fraxinus excelsior L) در اردبیل
پژمان تاج میری؛ سید علی اصغر فتحی؛ عسگر عباداللهی؛ لیلا متقی نیا
مشاهده مقاله

149 زیرخانواده‌ی (Hym.: Pteromalidae) Sycoryctinae: گزارش جدید برای فون ایران
حسین لطفعلی زاده؛ فرناز حسینی
مشاهده مقاله

150 مقایسه تغییرات جمعیتی دوگونه کفشدوزک در باغ های سم پاشی شده و سم پاشی نشده پسته در منطقه کرمان
هادی زهدی؛ رضا حسینی؛ احد صحراگرد
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه