تعداد مقالات: 12,798

76 استفاده از پولولان تولید شده در محیط کشت قارچ های مولد اسکای مو به منظور ارزیابی چند رقم انگور تجارتی متحمل به بیماری Use of metabolites produced in culture by fungi associated with esca of grapevine as assessment for disease tolerant Vitis vinifera
محمود رضا کریمی شهری؛ محمد حاجیان شهری؛ علی مختاریان؛ صدیقه آناهید
مشاهده مقاله

77 سمیت تنفسی و اثر دور کنندگی اسانس سه گونه اکالیپتوس Eucalyptus dundasii، E. floribundiو E. kruseana روی حشرات کامل شپشه دندانه دارOryzaephilus surinamensis L.
شیوا پارسیا عارف
مشاهده مقاله

78 بررسی بیماریزایی قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. بر لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus)
فاطمه جمالی؛ محمد امین کهن مو؛ فریبا سهرابی
مشاهده مقاله

79 بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae (Metsch.) sorokinin روی لارو و حشره کامل سوسک شبره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus)
فاطمه جمالی؛ فریبا سهرابی؛ محمد امین کهن مو
مشاهده مقاله

80 مقایسه اثرات ضد قارچی اسانسهای زیره سیاه و آویشن با قارچکش های کربوکسین و تیابندازول در کنترل Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا
نیما خالدی؛ پریسا طاهری
مشاهده مقاله

81 پتانسیل کنترل بیولوژیکی قارچ Trichoderma harzianum علیه عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای
نیما خالدی؛ پریسا طاهری
مشاهده مقاله

82 اولین گزارش کفشدوزک( Pharoscymnus smirnovi (Col., Coccinellidae از ایران
فاطمه خنده رو؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت
مشاهده مقاله

83 بررسی آزمایشگاهی مراحل مختلف رشدی کرم برگخوار چغندر قندSpodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) تغذیه شده با غذای مصنوعی و برگ چغندر قند
طاهره معدلی
مشاهده مقاله

84 تاثیر بایومایت در کنترل کنه قرمز اروپایی(Panonychus ulmi Koch) درختان سیب در منطقه ارومیه
غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ Masoud Arbabi
مشاهده مقاله

85 بررسی کارآیی روش اخلال در جفت‌گیری علیه کرم خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) در تاکستانهای ارومیه
غلامعلی اکبرزاده شوکت
مشاهده مقاله

86 واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Praon volucre (Hymenoptera: Braconidae) روی شته Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی
زهرا تازرونی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور؛ محمود سوف باف
مشاهده مقاله

87 ویژگی‌های زیستی زنبور Praon volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Myzus persicae (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی
زهرا تازرونی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور؛ محمود سوف باف
مشاهده مقاله

88 بررسی کارآیی حشره‌کش دیفلوبنزورون ( دیمیلین SC 48%) در کنترل کرم سیب (Cydia pomonella L.) در باغات ارومیه
غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ رئوف کلیائی؛ مجید نورافکن؛ ناهید خدایاری امامزاده
مشاهده مقاله

89 بررسی واکنش تابعی و عددی زنبور پارازیتوئید Encarsia inaron بروی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis روی نیشکر
آرش ملک محمدی
مشاهده مقاله

90 ارزیابی حساسیت دو گونه آفات انباری به قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin بر اساس دو روش زیست سنجی
فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ مهران غزوی؛ عارف معروف
مشاهده مقاله

91 ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani
نیما خالدی؛ پریسا طاهری؛ فاطمه حسینی زهانی؛ آزاده کشاورز
مشاهده مقاله

92 کارایی روش کاربرد حشره کش با آب آبیاری در مدیریت کرم خراط روی درخت گردو
عزیز شیخی گرجان؛ علی محمدی پور؛ رئوف کلیایی؛ داراب حسنی؛ رویا ارباب تفتی
مشاهده مقاله

93 مقایسه سمپاشی پائیزه و بهاره درکنترل شته مومی Brevicoryne brassicae L. روی کلزا
علی اکبر کیهانیان؛ غلامرضا گل محمدی
مشاهده مقاله

94 تاثیر فعالیت شکارگری کنه فیتوزئید Typhlodromus bagdasarjani و تریپس شکارگر Scolothrips longicornis روی انبوهی جمعیت کنه تارتن دو لکه ای در شرایط نیمه طبیعی (microcosm)
آزاده فرازمند؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی
مشاهده مقاله

95 تراکم جمعیت مراحل مختلف سنی تریپس شکارگر Scolothrips longicornis در حضور و عدم حضور کنه های شکارگر Neoseiulus californicus و Typhlodromus bagdasarjani در شرایط نیمه طبیعی (microcosm)
آزاده فرازمند؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی
مشاهده مقاله

96 اثر حشره‌کش نیم‌آزال روی پارامتر‌های بیولوژیکی و مرگ و میر Plutellaxylostella L. (Lepidoptera: Yponomeutidae)
سحر دلفانی؛ علیرضا بندانی؛ قدرت اله صباحی
مشاهده مقاله

97 اولین گزارش از بیماری شانکر ساقه کرچک با عامل Fusarium equiseti در ایران
حسینعلی میرحسینی؛ ولی اله بابایی زاد؛ امیر مسعود حیدری نژاد؛ لیلا هاشمی
مشاهده مقاله

98 تأثیر حضور علف هرز جودره بر عملکرد گندم در سامانه های مختلف خاک ورزی و تناوب‌ زراعی
حکمت اسفندیاری؛ امیرهوشنگ جلالی
مشاهده مقاله

99 بررسی اثر همستیزی مخمرهای جداسازی شده از منابع مختلف علیه قارچ Botrytis cinerea در استان کرمانشاه
مجید قرایی؛ صمد جمالی؛ سعید عباسی
مشاهده مقاله

100 تاثیر پارامترهای محیطی بر الگوی پراکنش مخمرهای آسکومیستی و بازیدیومیستی در استان کرمانشاه
مجید قرایی؛ صمد جمالی؛ سعید عباسی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه