نوع پذیرش = پذیرفته شده برای پوستر
تعداد مقالات: 11,505

1 بررسی تاثیر نحوه آلوده سازی و تاثیر زمان روی قدرت بیمارگری دو قارچ (Beauveria bassiana (Balsamo و Vuillemin (Zimmerm.) Zare & W. Lecanicillium muscarium در کنترل حشرات کامل Bemisia tabaci
کیمیا کوهستانی؛ مهدی ضرابی؛ حسن عسکری؛ احمد بغدادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (90.55 K)

2 تعیین شرایط محیطی بهینه برای اسپورزایی قارچ Beauveria bassiana
حسن عسکری؛ محمد جعفر فارسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.38 K)

3 بررسی شرایط تولید آزمایشگاهی یکی از جدایه های ایرانی Beauveria bassiana vuill
هانا حاجی اللهوردی پور؛ مهران غزوی؛ عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.59 K)

4 سنجش درجات بیمار گری جدایه های ایرانی .Beaueria bassiana Vuill روی سن گندم .Eurygaster integriceps Put
هانا حاجی اللهوردی پور؛ مهران غزوی؛ عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.19 K)

5 زیست سنجی 7 جدایه ایرانی قارچ Beaueria Bassiana و جدایه استاندارد GHA روی حشره کامل سن گندم
ژینوس رستگار؛ مهران غزوی؛ کریم کمالی؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.77 K)

6 بررسی بیمارگری قارچ .Beauveria bassiana Bals. Viull روی کرم سبز یرگخوار برنج Naranga aenescens ( Lep.: Noctuidae ) Moore
محمود فاضلی دینان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ غلامرضا رسولیان؛ فرامرز علی نیا؛ مهرداد عمواقلی طبری؛ علیرضا طلایی حسنلویی؛ حامد غباری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.35 K)

7 بررسی آزمایشگاهی بیمارگری و تولید آنزیم دو جدایه قارچ Metarhizium anisopliae Metchnkov روی سن گندم ( Eurygaster integriceps Puton ( Hom: Scutelleridae
مهدی ترک؛ علیرضا بندانی؛ غلامرضا رسولیان؛ مرجان سیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.21 K)

8 بررسی مقدماتی ملخ شاخک بلند (uv arovistia zebra uv. ( Tettigonidae-Decticinae
پروانه آزمایش فرد؛ علی اکبر کیهانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.64 K)

9 فون شپشکهای آرد آلو(homo-pseudococcidae) در استان خوزستان
غلامعلی آساده؛ محمد سعید مصدق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.68 K)

10 بررسی فون دشمنان طبیعی مهم شپشکهای آرد آلو (pseudococcus spp) در استان خوزستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (232.54 K)

11 مطالعه مقدماتی عسلک پنبه Bemisia tabaci در مازندران
یحیی ابطالی؛ عبدالعلی اسپهبدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (180.97 K)

12 بررسی بیولوژیک یک گونه تریکوگراما ،پارازیتوئید تخم پروانه برگخوار، انجیر ocnerogyia amanda staud در فارس
علی اصغر احمدی؛ غلامحسین بصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.55 K)

13 اولین گزارش سه گونه pharoscymnus redel ایران
علی اصغر احمدی؛ عباس یزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.19 K)

14 بررسی فون سرخرطومیهای جنس sitona در استان فارس
علی اصغر احمدی؛ محمود عالیچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (192.55 K)

15 مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلو Myzus persicae نسبت به سموم فسفره (دیازینون) در ایران
پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمد جواد مراد اسحاقی؛ حسین حجت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.92 K)

16 نکاتی از بیولوژی سوسک کلرادو leptinotarsa decemlineats در منطقه اردبیل
ژیلا اردبیلی؛ محمدحسین کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.96 K)

17 بررسی آزمایشگاهی تاثیر چندحشره کش در مراحل مختلف زندگی سن گندم E.integriceps
محمدرضا افشاری؛ پرویز نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.99 K)

18 بررسی بیواکولوژی ساقه خوار ذرت sesamia nonagriodes lef در فارس
عباد اله اقتدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (206.95 K)

19 بیولوژی و پراکنش پارازیتوئید سن گندم در منطقه کرج
مسعود امیر معافی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.76 K)

20 بررسی کارایی مگسهای پارازیتوئید سن گندم در منطقه کرج
مسعود امیر معافی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.28 K)

21 نخستین بررسی درباره بیولوژی و پوروش جمعی دو گونه از پارازیتوئیدهای شفیره مگس خانگی بمنظور مبارزه بیولوژیک در ایران
محمود ایران پور؛ سیاوش تیرگری؛ منصوره شایقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262 K)

22 بررسی بیولوژیک Anastatus sp ، پارازیتوئید تخم پروانه برگخوار انجیر Ocnerogyia amanda
غلامحسین بصیری؛ علی اصغر احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.56 K)

23 بررسی بیولوژیک Ooencyrtus sp ، پارازیتوئید تخم پروانه برگخوار انجیر Ocnerogyia amanda staudدر استان فارس
غلامحسین بصیری؛ علی اصغر احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.64 K)

24 امکان بررسی باقیمانده چند سم فسفره پرورش تین لیر کروماتوگرافی
ماندانا بهبودی؛ محمدرضا افشاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.6 K)

25 بررسی تاثیر و مقایسه چند نوع برگریز پنبه در استان سمنان
هوشنگ جوان مقدم؛ امیر عرب حسن آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.42 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه