شناسایی باکتری عامل آب گزیدگی میوه ی هندوانه در استان همدان
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
هندوانه با نام علمی Citrullus lanatus گیاهی از خانواده کدوئیان (Cucurbitacae) است. بر پایه‌ی گزارش فائو، ایران یکی از چهار کشور بزرگ تولید کننده این محصول است. بیماری آب‌گزیدگی میوه‌ی هندوانه از مهمترین بیماری باکتریایی این محصول به شمار آمده و هر ساله باعث ایجاد زیان‌های کمی و کیفی این محصول در جهان می‌شود. از آنجا که در بازدیدهای انجام شده از کشتزارهای استان همدان نشانه‌هایی همانند با آب‌گزیدگی میوه هندوانه دیده شد، این پژوهش برای شناسایی، بررسی ویژگی‌های فنوتیپی و تنوع عامل بیماری انجام شد. در تابستان 1391 نمونه‌برداری از کشتزارهای آلوده صورت گرفت و بررسی‌های لازم برای شناسایی عامل بیماری و تنوع آن انجام شد. اثبات بیماریزایی با تزریق سوسپانسیون باکتری به پوست میوه سالم هندوانه انجام و در مجموع تعداد 10 استرین به عنوان نماینده برای شناسایی انتخاب شد. بررسی ویژگی‌های فنوتیپی استرین‌ها به روش‌های استاندارد باکتری‌شناسی انجام گردید. نتایج نشان داد که استرین‌ها مربوط به جنس Pectobacterium هستند. جهت شناسایی مولکولی استرین‌ها از جفت آغازگر PCCSSF/PCCSSR در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز استفاده شد. توالی به‌دست آمده با توالی‌های ثبت شده در بانک اطلاعات ژنومی مورد مقایسه قرار گرفت. استرین نماینده جدا شده از هندوانه با Pectobacterium caratovorum subsp. caratovorum شباهت 99 درصدی داشت. جهت بررسی تنوع ژنتیکی استرین‌ها از آغازگرهای ERIC1/ERIC2 و BOXAIR در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز استفاده شد. نتایج نشان داد استرین‌ها از نظر ژنتیکی دارای تنوع بوده و به استرین استاندارد ICMP 5702 در BOX-PCR 66 درصد و درEric-PCR 52 درصد شباهت دارند. آزمون گلخانه‌ای برای بررسی تاثیر استرین‌ها بر شدت بیماریزایی نشان داد که استرین HD15 بیشترین (60 درصد) و استرین HD5 کمترین (8 درصد) شدت بیماریزایی را روی گیاهچه هندوانه دارد.
کلیدواژه ها