مقاومت به اثرات کشندگی نانو سیلیکا در جمعیت های سوسک توتون Lasiodrma serricornae (Col: Anobiidae)
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
سوسک توتون Lasodrma serricornae (Col: Anobiidae) آفت مهم توتون و میوه‌های خشک؛ مانند، خرما، کشمش، انجیر، بیسکویت، برنج، قالی و پشم می باشد. حشرهٔ بالغ از توتون تغذیه نمی‌کند، ولی برگ را سوراخ سوراخ کرده، از ارزش آنها می‌کاهد. برای مبارزه با آفات انباری به طور معمول از سموم تدخینی استفاده می شود اما گاهی از خطرات باقی مانده این سموم بر روی محصولات انباری و نیز افزایش مقاومت به این سموم اتخاذ یک روش مبارزه مناسب تر را ایجاب می کند. استفاده از نانو ذرات به عنوان آفت کش می تواند جایگزین مناسبی است که در این تحقیق به آن پرداخته شد. نانو ذرات سیلیکا (SiO2) به کار رفته در این بررسی از شرکت Aldich-Sigma تهیه گردید. آزمون زیست سنجی با 5 تیمار و 4 تکرار در دمای 2±27 درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی انجام شد. برای انجام آزمایش، برگ خشک توتون با غلظت های مختلف نانو سیلیکا تیمار شد سپس، لاروهای 3 روزه سوسک توتون داخل هر تیمار قرار داده شدند و مرگ و میر لاروها 7، 14 و 21 روز بعد ثبت شد. بر طبق نتایج نانو سیلیکا در پایین ترین و بالاترین غلظت (300 و 1000 پی پی ام) به ترتیب حدود 20 و 80 درصد مرگ و میر ایجاد کرد.
کلیدواژه ها