بررسی کارایی موش‌کش Detia Degesch Bait در کنترل موش غالب انبارها
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
موشها یکی از مهمترین آفات انباری هستند که سالیانه خسارتهای زیادی را در انبارهای مختلف نگهداری محصولات زراعی و باغی و سردخانه‌های سیب وارد می‌سازند. موشها بیشتر مواقع در مقابل موش‌کشها از خود واکنشهای مختلفی از قبیل عدم استفاده از طعمه و بعضا" کسب مقاومت در برابر آن را نشان می‌دهند. بنا بر این لازم است تا موش‌کشهای جدیدی با کارایی بهتر و کاربرد آسانتر مورد استفاده قرار گیرد. در این آزمایش کارایی موش‌کش Detia Degesch Bait Bromadiolon0.005%)) در کنترل موشهای غالب انباری بخصوص در انبارهای غلات مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار موش‌کش جدید به شکل Tablets bait، Pellet bait، Bait block، طعمه آلوده به فسفردوزنگ و شاهد ( استفاده از تله) هر کدام در 3 تکرار و هر تکرار متشکل از یک انبار یا سالن جداگانه به مرحله‌ی اجرا در آمد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها در سطح 5% وجود ندارد. برای انبارهای تهران Detia Degesch Bait به شکل Bait block و برای انبارهای آذربایجان‌غربی Detia Degesch Bait به شکل Pellet bait در گروه الف قرار گرفتند. برای استفاده از جونده کش جدید دز 20 الی 30 گرم در 2 مترمربع پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها