بررسی کارایی پودر کائولین فراوری شده در کاهش جمعیت مگس میوه عناب Carpomyia vesuviana Costa (Dip.: Tephritidae) در خراسان جنوبی
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
مگس میوه عناب با نام علمی Carpomyia vesuviana Costa (Dip.: Tephritidae) یکی از آفات مهم میوه درختان عناب در ایران است. در این تحقیق از پودر فراوری شده کائولین با نام تجاری سپیدان جهت کنترل این آفت مورد استفاده قرار گرفت. برای ارزیابی کارایی پودر کائولین در کنترل مگس میوه عناب در باغ عناب حومه بیرجند(محمد شهر) در سال 1392 اقدام به محلولپاشی گردید. درختان و میوه ها با دو غلظت 3 و 5 درصد در سه مرحله ( 2مرتبه: اول خرداد، اول مرداد؛ 3مرتبه: اول خرداد، اول تیر، اول مرداد؛ 4مرتبه: اول خرداد،20 خرداد، اول مرداد،20 مرداد) محلولپاشی گردیدند. نتایج حاصله حاکی از آن بود که غلظت 5 درصد و 4 مرتبه محلولپاشی بهترین تیمار موثر بر کاهش جمعیت و آلودگی بودند. همچنین نتایج نشان داد که پودر فرآوری شده کائولین باعث افزایش قطر میوه ها می گردد. بنابراین استفاده از ترکیبات طبیعی مانند پودر فرآوری شده کائولین می تواند بر کاهش عوامل مضر(زنده و غیرزنده) موثر باشد.
کلیدواژه ها