ارزیابی مزرعه‌ای آنتی‌‌بیوز چند رقم بادام تجاری نسبت به Hyalopterus amygdali (Homoptera: Aphididae)
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
استان آذربایجان‌شرقی یکی از مهم‌ترین مراکز تنوع و تولیدکنندگان محصول بادام و نهال اصلاح شده‌ی این گونه گیاهی با ارزش در کشور است. درختان بادام در طول سیکل رویشی سالانه خود مورد حمله‌ی آفات چندی از جمله شته‌ها قرار می‌گیرند. شته‌ی آردی بادام گونه‌ی غالب در روی درختان بادام در استان آذربایجان شرقی است. این آفت با تغذیه از شیره‌ی گیاهی اندام‌های هوایی میزبان خود به ویژه سرشاخه و برگ خسارت قابل توجهی به محصول وارد می‌سازد. بررسی حاضر به منظور تشخیص برخی از ویژگی‌های آنتی‌بیوزی چند رقم تجاری بادام با نام‌های سهند (بومی منطقه)، شکوفه، آذر (ارقام اصلاح شده داخلی)، فرانیس و نوپلوس‌اولترا (ارقام خارجی) روی شته‌ی آردی بادام تحت شرایط صحرایی بود. صفات مورد اندازه‌گیری تعیین میزان بقای پوره‌ها، طول دوره‌ی نشو و نمای پورگی، قدرت باروری و نرخ ذاتی افزایش جمعیت کامل بی‌بال این شته‌ بود. تجزیه‌ی واریانس داده‌ها نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه بادام از نظر تأثیر روی ویژگی‌های زیستی شته‌ی آردی بادام اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. بنابراین واکنش آنتی‌بیوزی آنها در مقابل این آفت یکسان بوده و در انتخاب این ارقام برای کشت نیازی به دخالت این وی‍‍‍ژگی نمی‌باشد. مطابق این یافته میانگین میزان بقای پوره‌ها 34/2 ± 57/89 درصد، طول دوره‌ی نشو و نمای پورگی 11/0 ± 96/8 روز، تعداد نتاج تولید شده به ازای یک فرد ماده 21/2 ± 02/38 پوره و نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) برابر با 0043/0 ± 2581/0 ماده/ماده/روز به دست آمد.
کلیدواژه ها