بررسی و شناسایی مقدماتی بیماری‌های مهم قارچی و باکتریایی انبه در ایران
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
شناسایی و تشخیص عوامل بیماری انبه سبب بهبود کشت و کار و افزایش عملکرد کمی و کیفی آن در ایران خواهد شد. با عنایت به اهمیت اقتصادی و سیاست‌های توسعه کشت انبه، این تحقیق به مدت دو سال به منظور شناسایی و تشخیص عوامل مهم بیمارگر قارچی و باکتریایی در استانهای جنوب شرقی کشور اجرا گردید. در این بررسی علایم برخی از بیماریهای آنتراکنوز، زوال و سرخشکیدگی، لکه سیاه، کپک دوده‌ای، سوختگی و بلایت، بلایت شکوفه، لکه برگی باکتریایی و لکه سیاه باکتریایی انبه مشاهده شد. اندامهای مشکوک به بیماری جمع‌آوری و پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه نسبت به جداسازی، تشخیص و آزمون بیماری زایی اقدام ‌گردید. پس از اثبات بیماری زایی عوامل جداشده؛ کلیه عوامل بیمارگر قارچی و باکتریایی مهم در باغ‌های انبه استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان شناسایی ‌شدند. از نمونه‌های آلوده جمع آوری شده، قارچ‌های Alternaria spp. ، Colletotrichum gloeosporioides، Oidium mangifera، Capnodium ramosum،Botryodiplodia theobromae ، Phoma sp.، Macrophoma mangifera و Natrcia mangifera به عنوان عوامل شانکر، نکروز برگ و بلایت شکوفه، آنتراکنوز، سفیدک پودری، مرگ سرشاخه و زوال و باکتری های Xanthomonas campestris و Xanthomonas mangiferaeindicae به عنوان عوامل لکه سیاه و لکه برگی باکتریایی جداسازی و شناسایی شدند.
کلیدواژه ها