بیماری لکه‌ برگی سپتوریوز موز در ایران
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
بیماری لکه‌ برگی سپتوریوز (Septoria Leaf Spot) یکی از بیماریهای مهم قارچی برگ موز در استانهای جنوبی ایران است. علائم بیماری در برگهای موز استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشاهده گردید. اولین علائم به صورت لکه‌های دوکی تا کشیده نکروزه و قهوه‌ای تیره شبیه علائم سیگاتوکا ایجاد می‌شد. پیشروی و گسترش بیماری منجر به سوختگی کامل برگ‌های آلوده می‌گردید. در این تحقیق به منظور بررسی عامل بیماری تعدادی از برگهای آلوده مناطق جاسک، میناب، کنارک و چابهار نمونه‌برداری و بافت آلوده برگ‌ها پس از ضدعفونی سطحی در محلول هیپوکلریت سدیم 5% بر روی محیط‌ کشت سیب‌‌زمینی ـ دکستروز ـ آگار (PDA) کشت گردید. قارچهای حاصله به روش تک ریسه(Hyphal tip) و تک اسپور(Single spore) خالص گردیدند. در طی این تحقیق قارچSeptoria eumusae (آنامورف Mycosphaerella eumusae) جداسازی گردید. بیماریزایی جدایه‌ها بر روی برگهای بریده رقم هاریچال به اثبات رسید و حدود دو هفته پس از تلقیح، علائم بیماری ایجاد گردید و قارچ مذکور نیز به راحتی از این نواحی جداسازی شد.
کلیدواژه ها