بررسی کارایی روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت کرم خوشه خوار انگور، Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lep.: Tortricidae)
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
کرم خوشه خوار انگور،Lobesia botrana ، یکی از آفات کلیدی انگور است. عوارض سوء استفاده از سموم حشره کش موجب توسعه روش های کنترل جایگزین به خصوص اخلال در جفت گیری به وسیله فرومون جنسی این آفت گردیده است. کارایی روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت این آفت به وسیله پخش کننده های فرومون Isonet-L (ساخت شرکت Shin Etsu، ژاپن) و پخش کننده های ساخت شرکت Russell (انگلستان) با تراکم حدود 500 پخش کننده در هکتار در یک موستان در استان قزوین در سال 1392 با روش کنترل شیمیایی (شاهد) مقایسه گردید. برای این منظور شکار تله های Monitoring و فراوانی خوشه های آلوده به آفت تعیین و درصدهای کاهش شکار تله های Monitoring و فراوانی خوشه های آلوده به آفت در روش اخلال در جفت گیری نسبت به شاهد محاسبه و مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شکار تله های Monitoring در روش اخلال در جفت گیری با هر دو نوع پخش کننده های فرومون آزمایش شده 97 درصد کمتر از شاهد بود. فراوانی خوشه های آلوده به آفت در روش اخلال در جفت گیری به وسیله Isonet-L و پخش کننده های Russell به ترتیب 100 و 32 درصد کمتر از شاهد بود. درصد خوشه های آلوده در روش اخلال در جفت گیری به وسیله Isonet-L (صفر درصد) به طور معنی دار کمتر از روش اخلال در جفت گیری به وسیله پخش کننده های شرکت Russell (72/2 درصد) و شاهد (4 درصد) بود. درصد خوشه های آلوده در روش اخلال در جفت گیری به وسیله پخش کننده های شرکت Russell نیز به طور معنی دار کمتر از شاهد بود. نتایج نشان داد که روش اخلال در جفت گیری به وسیله Isonet-L برای کنترل خسارت کرم خوشه خوار انگور در موستان هایی که جمعیت آفت در آنها بالا نیست، از کنترل شیمیایی آفت موثرتر است.
کلیدواژه ها