بررسی اثرات پرتودهی روی بیماریهای مهم پس از برداشت میوه انبه
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
میوه انبه یکی از مهمترین میوه های گرمسیری است که به سلطان میوه ها معروف است و یکی از محصولات مهم باغی مناطق جنوب شرقی کشور نظیر هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان به شمار می رود. ضدعفونی این میوه به منظور نابودی آفات و عوامل بیماریزای پس از برداشت، افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات آن ضروری است. به منظور بررسی اثرات پرتودهی اشعه گاما روی بیماریهای مهم پس از برداشت میوه انبه، این پژوهش به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار طی سالهای 90-1389 در موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور انجام شد. فاکتورها شامل 1- پوشش بسته بندی در یک سطح (سلوفان)، 2- دز پرتودهی در چهار سطح (صفر، 25/0، 75/0 و 5/1 کیلوگری)، 3- دمای نگهداری در دو سطح (7 و 25 درجه سانتی‌گراد) و 4- زمان نمونه برداری در سه سطح (یک هفته، 45 روز و سه ماه) بودند. برای تعیین خصوصیات کمی و کیفی نمونه‌ها از روشهای آزمایشگاهی و تجزیه تحلیل داده‌ها از نرم افزار MSTATC و آزمونStudent-Neuman-Keul,s Multiple Range Test در سطح 5 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از پوشش بسته بندی سلوفان، پرتودهی با دز 75/0کیلوگری و دمای نگهداری 7 درجه سانتیگراد به عنوان یکی از روشهای مناسب کنترل بیماریهای پس از برداشت، حفظ خواص کمی و کیفی و افزایش عمر انبارداری انبه پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها