نخستین گزارش از قارچ آسکومیستی Talaromyces trachyspermus و فرم غیر جنسی مرتبط با آن (Penicillium lehmanii ) در ایران
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
طی شناسایی قارچهای آسکومیستی استان همدان، از بین 163 جدایه جمع آوری شده که در 8 جنس قرار گرفتند، 3 جدایه از روی علف هرز Phlomis oliviery جداسازی و تحت عنوان Talaromyces trachyspermus شناسایی شدند. مشخصات مورفولوژیک قارچ مذکور به شرح زیر است: قطر پرگنه روی محیط کشت عصاره مالت آگار (MEA)پس از دو هفته در 25 درجه سانتی گراد به .53 سانتی متر می رسد. پرگنه حالت نمدی و دارای آسکوماتای سفید مایل به کرمی رنگ می باشد. آسکوماتا کروی و با اندازه 350-50 میکرومتر دیده می شوند. آسک ها کروی تا تخم مرغی، به اندازه 5.6-6 × 7.5-6 میکرومتر و به صورت زنجیری هستند. آسکوسپورها بیضی شکل، به اندازه 2.5-2 ×5.3-3 میکرومتر و توسط خارهایی که 0.5 میکرومتر طول دارند پوشیده شده اند. فرم غیر جنسی مرتبط با آن تحت عنوان Penicillium lehmanii با مشخصات زیر مشاهده و شناسایی گردید. کنیدیوفورها معمولا کوتاه، با اندازه 2.5-1.5 × 45-17 میکرومتر و از هیف های هوائی منشعب شده اند. گاهی متولا وجود ندارد اما در صورت رویت با انشعابات دو تا سه تایی و به اندازه 2.2-1.5 × 15-11 میکرومتر دیده می شوند. سه تا هفت فیالید نیزه ای شکل در هر متولا با اندازه 2.5-2 × 20-12 میکرومتر دیده می شوند. کنیدیوم ها بیضی تا تخم مرغی شکل، با سطح صاف، در توده رنگ سبز و با اندازه 2.7-1.5 × 3.5-2.5 میکرومتر دیده می شوند. نواحی ITS1, 5.8S, ITS2 از ژن rDNA مربوط به جدایه ph721 توالی یابی شد و با شماره دسترسی KF147920 در بانک ژن ثبت گردید. همردیفی حاصل از 531 نوکلئوتید و رسم درخت فیلوژنتیکی، نشان داد که جدایه مورد بررسی در این تحقیق با سایر جدایه های T. trachyspermus در یک کلاد قرار گرفتند. در این تحقیق قارچ T. trachyspermus و فرم غیر جنسی آن P. lehmanii برای اولین بار در ایران گزارش می شوند.
کلیدواژه ها