بررسی امکان تلفیق کائولین فرآوری شده و جدایه ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin به منظور کنترل دو گونه آفت انباری در شرایط آزمایشگاهی
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
در تحقیقی امکان تلفیق کائولین فرآوری‌ شده سپیدان® و یک جدایه ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin (سراوان DMEI 001) به منظور کنترل دو گونه آفت انباری، Tribolium confusum (Col., Tenebrionidae) و Oryzaephilus surinamensis (Col., Silvanidae) در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. برای این منظور حشرات مذکور در شرایط °C 1± 25 ، رطوبت نسبی %5 ± 65 و در تاریکی پرورش و جدایه سراوان در محیط کشت SDA همراه با یک درصد مخمر، تکثیر و در ژرمیناتوری با شرایط °C 1±28، رطوبت نسبی 5±65% و دوره نوری 16:8 نگهداری شدند. جهت انجام آزمایشات ابتدا بر اساس آزمایشات زیست سنجی، مقدار دز 20 و 50 درصد کشنده جمعیت (LD 20, 50) کائولین (فرمولاسیون پودر) و جدایه سراوان (اسپور خشک) برای هر حشره به طور جداگانه محاسبه گردید و سپس حشرات کامل 10-7 روزه در تیمار با دزهای ترکیبی کائولین و سراوان در چهار تکرار قرار گرفتند. در نهایت تعداد تلفات حشرات کامل هر دو گونه نیز، به صورت جداگانه، پس از گذشت زمان هفت روز ثبت گردید. برای انجام تمامی آزمایشات از بذور گندم رقم فلات به عنوان بستر آزمایشات استفاده شد. نتایج حاصل نشان دادند، در بین دزهای ترکیبی بالاترین مقدار تلفات شپشه آرد و شپشه دندانه‌دار به ترتیب70 و 25/66 درصد در تیمار با دز (LC20 Kaolin+LC50 fungi) و کمترین مقدار به ترتیب 50/37 و 45 درصد و مربوط به دز ترکیبی (LC20 Kaolin+LC20 fungi) بدست آمد. همچنین در این تحقیق، شپشه دندانه‌دار در تیمار با کائولین و جدایه سراوان نسبت به گونه دیگر حساسیت بیشتری از خود نشان داد. به طورکلی ترکیب کائولین و قارچ تنها در دزهای ترکیبی خاصی که در آن نسبت کائولین به قارچ کمتر بود توانست باعث افزایش کارایی قارچ گردد. لذا با انجام آزمایشات دقیق‌تر و یافتن بهترین نسبت‌ها می‌توان از کائولین به منظور افزایش کارایی قارچ استفاده نمود.
کلیدواژه ها