بررسی اثرات حشره‌کشی خاک دیاتومه و کائولین فرآوری شده بر حشرات کامل دو گونه آفت انباری در شرایط آزمایشگاهی
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
تحقیقی به منظور بررسی کارایی حشره‌کشی خاک دیاتومه فرمولاسیون سایان® و کائولین فرآوری شده سپیدان® بر روی حشرات کامل دو گونه آفت انباری Tribolium confusum (Col., Tenebrionidae) و Oryzaephilus surinamensis (Col., Silvanidae) در شرایط آزمایشگاهی (°C 1± 25 ، R.H %5 ± 65 و در تاریکی) انجام شد. برای این منظور ظروف پلاستیکی با حجم 300 میلی‌لیتر آماده شدند و در هر کدام مقدار 100 گرم بذر گندم رقم فلات به طور جداگانه با دزهای 100، 250، 500، 1000، 1500 و 2000 پی‌پی‌ام از خاک دیاتومه سایان و دزهای 1000، 3000، 5000 و 10000 پی‌پی‌ام از کائولین سپیدان (فرمولاسیون پودر)، در چهار تکرار آغشته گردید و سپس تعداد 20 عدد حشره کامل 10-7 روزه شپشه آرد و شپشه دندانه‌دار نیز به صورت جداگانه در داخل هر کدام از آنها رهاسازی شدند. تعداد تلفات حشرات کامل هر دو گونه پس از گذشت زمان‌های 1، 3، 7، 15 و 30 روز ثبت گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، در بررسی کارایی خاک دیاتومه سایان، تلفات 100درصدی شپشه آرد در دز 2000 پی‌پی‌ام و پس از 30 روز و حداکثر تلفات شپشه دندانه‌دار در دزهای بالاتر از 1000 پی‌پی‌ام و پس از هفته اول بدست آمد. در ارتباط با کائولین سپیدان، بالاترین مقدار تلفات شپشه آرد (3/98%) در زمان 30 روز و در تیمار با دز 10000 پی‌پی‌ام و 100% تلفات شپشه دندانه‌دار در تیمار با همین دز و در زمان 15 روز پس از تیمار حاصل شد. همچنین، نتایج زیست سنجی نشان داد، کارایی حشره‌کشی خاک دیاتومه خیلی بیشتر از کائولین بود و گونه شپشه دندانه‌دار حساسیت بیشتری به هر دو فرمولاسیون مورد بررسی داشت. به طور کلی با توجه به مقادیر بالای دزهای مورد استفاده کائولین، بر خلاف خاک دیاتومه، استفاده از آن به تنهایی به منظور کنترل سوسک‌های آفات انباری توصیه نمی‌شود.
کلیدواژه ها