بررسی تاثیر کنترل شیمیایی بر جمعیت علف های هرز و عملکرد سیر (Allium Sativum L.).
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
به منظور بررسی تاثیر کنترل شیمیایی بر جمعیت علف های هرز و عملکرد سیر، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 - 1392 انجام پذیرفت. تیمارهای مورد بررسی شامل کاربرد تری فلورالین 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار، اکسی فلورفن 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار در یک مرحله، اکسی فلورفن 5/1 لیتر در هکتار در دو مرحله، شاهد تداخل علف های هرز (تعداد دو تکرار در هر بلوک) و شاهد عاری از علف هرز بود. نتایج نشان داد که مصرف مقادیر مختلف علف کش های مختلف سبب تاثیر معنی دار بر جمعیت ترشک، هفت بند، سیزاب و همچنین عملکرد غده و بیولوژیک سیر گشت. کمترین عملکرد اقتصادی در تیمار عدم کنترل علف های هرز (540 گرم در متر مربع) و بیشترین آن تحت سه تیمار مصرف 5/1 لیتر اکسی فلورفن، وجین دستی و تقسیط 5/1 لیتر اکسی فلورفن در دو مرحله توزین شد. نهایتا تیمار مصرف 5/1 لیتر اکسی فلورفن در 3 الی 4 برگی علف های هرز به عنوان مناسب ترین تیمار معرفی شد.
کلیدواژه ها