بررسی پارامترهای جدول‌ زندگی کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای(L.) Coccinella septempunctata در رژیم غذایی شته گل‌سرخ(L.) Macrosiphum rosae Evaluation of life table parameters of Coccinella septempunctata (L.) fed on Macrosiphum rosae (L.)
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
استاد دانشگاه
چکیده
کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای Coccinella septempunctata (L.) (Col : Coccinellidae) یکی از گونه‌های مهم شکارگر می‌باشد که در کنترل بیولوژیک آفات نقش موثری دارد. پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای با تغذیه از شته گلسرخ Macrosiphum rosae(L.) (Hem :Aphididae) تحت شرایط آزمایشگاهی و در دماهای ثابت (14، 25 و 31) درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی به طور هم‌زمان و در 100 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در دمای C014 تخمگذاری وجود نداشت. نرخ ذاتی افزایش جمعیت(rm) کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای در دمای 25 و 31 درجه سلسیوس 17/0 و 18/0، نرخ خالص تولیدمثل (Ro) 55/187 و 74/76 ، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) 18/1 و20/1 و میانگین طول دوره نسل (T) کفشدوزک 78/30 و 32/23 روز محاسبه شد. بیشترین مقدار امید به زندگی در 14 درجه سلسیوس و کم‌ترین مقدار آن در 31 درجه سلسیوس برآورد گردید.


Coccinella septempunctata (L.) (Col : Coccinellidae) is one of the most important rpredator that has a effective role in biological control of pests. The life table parameters of Coccinella septempunctata under laboratory conditions at constant temperatures (14, 25 and 31) C0, relative humidity 60 ± 5 % and photoperiod of 16 hours light and 8 hours darkness) with 100 repetitions and at the same time on Macrosiphum rosae were studied. there was no ovipostion at 14 C0. The intrinsic rate of increase (rm) of C. septempunctata at 25 and 31 degrees Celsius were 0/17 and 0/18, the net reproductive rate (R0) was 187/55 and 76/74,The finit rate of increase 1/18 and 1/20 and The mean generation time (T) of ladybird was 30/78 and 23/32 days, respectively. The maximum of life expectancyate is at 14 C0 and the minimum rate is related to 31 C0.
کلیدواژه ها