بررسی کارایی روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت کرم پروانه مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
پروانه کرم مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)، در سال ١٣٨٩وارد کشور گردید. روش کنترل شیمیایی این آفت مستلزم کاربرد سموم آفت کش در چندین نوبت بوده و در نتیجه می تواند خطری جدی برای سلامت مصرف کنندگان ایجاد نماید. از این رو کارایی روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت این آفت به وسیله پخش کننده های فرومون Isonet T (ساخت شرکت Shin Etsu، ژاپن) با تراکم حدود 1000 پخش کننده در هکتار در گلخانه گوجه فرنگی در شهرستان ورامین در سال های 1392-1391 با روش کنترل شیمیایی (شاهد) مقایسه گردید. برای این منظور شکار تله های Monitoring و فراوانی برگ ها و میوه های آلوده به آفت هر هفته تعیین و درصدهای کاهش شکار تله های Monitoring، فراوانی برگ ها و میوه های آلوده به آفت در گلخانه محل اجرای اخلال در جفت گیری نسبت به گلخانه شاهد محاسبه و مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شکار تله های Monitoring و فراوانی برگ ها و میوه های آلوده به آفت در گلخانه اخلال در جفت گیری به ترتیب 97، 30 و 38 درصد کمتر از گلخانه شاهد بود. میانگین شکار روزانه در هر تله Monitoring و درصدهای فراوانی برگ ها و میوه های آلوده در گلخانه اخلال در جفت گیری (به ترتیب 42/0±14/1 و 56/35 درصد و 86/1 درصد) به طور معنی دار کمتر از گلخانه شاهد (به ترتیب 74/1±39/12، 96/50 درصد و 99/2 درصد) بود. نتایج آزمایش نشان داد که روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت کرم مینوز برگ گوجه فرنگی در گلخانه های ایزوله گوجه فرنگی که جمعیت آفت در آنها بسیار بالا نمی باشد و به روش انجام شده در این تحقیق، از کنترل شیمیایی آفت موثرتر است.
کلیدواژه ها