سمیت تماسی اسانس زنیان Carum copticum و زیره سبز Cuminum cyminum علیه دو آفت محصولات انباری
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
سمیت تماسی اسانس بذر گیاهان زنیان، Carum copticum L. و زیره سبز، Cuminum cyminum L. علیه حشرات کامل شپشه گندم،Sitophilus granarius (L.) و شپشه آرد Tribolium confusum Jacquelin du Val. مورد بررسی قرار گرفت. اسانس گیاهان در دزهای 006/0، 019/0، 031/0، 06/0 و 124/0 میکروگرم بر میلی گرم وزن بدن روی S. granarius و دزهای 019/0، 038/0، 076/0، 114/0 و 152/0 میکروگرم بر میلی گرم وزن بدن به صورت تاپیکال علیه T. confusum استفاده شد. حشرات کامل تیمار شده به پتری دیش‌ها منتقل شده و در انکوباتور تنظیم شده در دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و تاریکی گذاشته شدند. حشرات تیمار نشده به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شدند. مرگ و میر حشرات کامل 6 و 24 ساعت پس از قرارگیری در مجاورت اسانس گیاهان شمارش شد. نتایج نشان داد سمیت اسانس گیاهان با افزایش دز کاربردی و زمان افزایش یافت. هر دو اسانس به صورت تاپیکال علیه حشرات کامل S. granarius و T. confusum سمی بودند. اسانس زنیان، C. copticum روی حشرات کامل S. granarius موثرتر از اسانس زیره سبز C. cyminum بود. دز 06/0 میکروگرم بر میلی گرم وزن بدن اسانس زنیان و زیره سبز برای کنترل حشرات کامل S. granarius کافی بود و به ترتیب باعث 5/96 و 93 درصد مرگ و میر بعد از 6 ساعت شد. اگرچه، به منظور کنترل حشرات کامل T. confusum، دز بالای 152/0 میکروگرم بر میلی گرم وزن بدن و زمان 6 ساعت باعث بیشترین تلفات گردید.
کلیدواژه ها