تاثیر واریته گندم روی اثر حشره کشی سه فرمولاسیون خاک دیاتومه علیه حشرات کامل Tribolium confusum
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
زیست سنجی حشره کشی به منظور ارزیابی اثر واریته گندم روی توانایی حشره کشی سه فرمولاسیون تجارتی Insecto®، SilicoSec® و PyriSec® خاک دیاتومه علیه حشرات کامل شپشه آرد Tribolium confusum du Val.انجام شد. حشرات کامل T. confusum روی محیط غذایی شامل 95 درصد آرد گندم و 5 درصد مخمر پرورش داده شدند و حساسیت آن ها به خاک‌های دیاتومه روی واریته‌‌های بهرنگ، وریناک و چمران مورد بررسی قرار گرفت. واریته‌ها با غلظت‌های 300، 600، 1000، 1500 و 2000 میلی گرم بر کیلوگرم هر یک از خاک‌های دیاتومه تیمار گردید. تلفات حشرات کامل 2، 8 و 15 روز پس از تیمار شمارش شد. آزمایشات در دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد صورت گرفت. تلفات با افزایش غلظت و زمان قرارگیری در معرض هر غلظت افزایش یافت. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین غلظت‌های 1500 و 2000 میلی گرم بر کیلوگرم هر یک از خاک‌های دیاتومه، 8 روز پس از تیمار وجود نداشت. اگرچه، بعد از 15 روز همه غلظت‌ها باعث تلفات قابل ملاحظه ای روی حشرات کامل T. confusumشدند. اثر حشره کشی هر سه فرمولاسیون خاک دیاتومه روی واریته بهرنگ بیشتر بود. همچنین، فرمولاسیون‌های PyriSec® و SilicoSec® در کنترل T. confusumموثر تر از Insecto® عمل کردند.
کلیدواژه ها