بررسی اثر ترکیبات گیاهی بر قارچ Beauveria bassiana در جمعیت شپشه دندانه دار در شرایط تغذیه از خرما
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات ترکیبات گیاهی در توانایی بیمارگری قارچ B. bassiana در جمعیت شپشه دندانه دار در شرایط تغذیه از خرما بود. در این پژوهش جدایه‌ای از قارچ B. bassiana با کد Iran 441c و ترکیبات گیاهی مستخرج ازمورد (Myrtus communed)، درمنه کوهی (Artemisia aucheri)، پونه (Menthe longifolia)، بومادارن (Achilla millefolium) و چریش (Azadirachta indica) استفاده شد. بررسی‌های نشان داد که قارچB. bassiana تنها در محیط‌های اسانس درمنه و عصاره چریش توانایی رشد دارد. درصد جوانه‌زنی اسپور قارچ در تمام غلظت‌ها در شرایط استفاده از عصاره چریش بالاتر از اسانس درمنه بوده است. کمترین درصد کاهش رشد میسیلیومی در شرایط استفاده از غلظت 250 میکرولیتر در لیتر عصاره چریش و معادل 1/3 درصد و بیشترین آن در شرایط استفاده از غلظت 1000 میکرولیتر در لیتر اسانس درمنه و معادل 1/20 درصد بوده است. بالاترین شاخص سازگاری در شرایط اختلاط با غلظت 500 میکرولیتر در لیتر عصاره چریش و معادل 89/76 و کم‌ترین آن در شرایط اختلاط با غلظت 1000 میکرولیتر در لیتر اسانس درمنه بوده است. هر دو ترکیب دارای اثرات ستیرزیستی در قدرت بیمارگری قارچ روی هر دو مرحله رشدی حشره کامل و لارو شپشه دندانه‌دار بوده‌اند. اما عصاره چریش اثرات ستیرزیستی بالاتری نشان داد.
کلیدواژه ها