تأثیر عمق دفن ریزوم بر خصوصیاترشدی اندام هوایی علف‌هرز حلفه (Imperata cylindrica L. Beauv)
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
حلفه گیاهی چندساله، ریزوم دار ویکی از بدترین علف‌های‌هرز در سراسر جهان می‌باشد که به عنوان هفتمین علف‌هرز خطرناک جهان شناخته شده است.این علف هرز در خوزستان سالانه خسارت شدیدی به نخلستان‌ها وصنعت نیشکر وارد می‌کند. کنترل شیمیایی ومکانیکی حلفه به دلیل گسترش ریزوم قوی آن بسیار سخت است، و درحال حاضرتحقیقات جامعی بر روی بیولوژی و اکولوژی ریزوم این علف‌هرزخطرناک صورت نگرفته است. لذا به منظور بررسی اثر عمق دفن ریزوم بر روی خصوصیات اندام‌های هوایی آزمایشی گلدانی در سال 1392 در گلخانه تحقیقاتی، موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 6 سطح عمق دفن (5/2، 5، 10، 20، 30 و 40 سانتی‌متری) و 3 تکرارانجام شد. نتایج حاصل ازآزمایش نشان داد که عمق دفن ریزوم بر تمام صفات مورد بررسی اثر معنی‌داری داشت (01/0p<) .بیشترین و کمترین تعداد ساقه سبز شده در گلدان (15 و 6/5 عدد در گلدان) بترتیب در عمق‌های 5/2 و 20 سانتی‌متری مشاهده گردید و در عمق مساوی یا بیش از 30 سانتی‌متر ساقه‌ای سبز نشد. نتایج این تحقیق نشان داد اجرای شخم عمیق (بیش از 30 سانتی‌متر) روش مکانیکی مناسبی جهت کنترل این علف‌هرز می‌باشد، البته در صورتی که عملیات خاک‌ورزی بعدی در طی فصل در عمق کمتری صورت بگیرند تا از آوردن مجدد ریزوم‌های دفن شده به اعماق سطحی خاک جلوگیری شود.
کلیدواژه ها